Quiz. Vad kan du om Stock­holms kyr­kor?

Un­der all­hel­go­na­hel­gen be­sö­ker re­kord­många stock­hol­ma­re stans grav­plat­ser. Hur bra koll har du på Stock­holms kyr­kor?

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

1 VÄS­TE­RORT Fo­to från 1957. En av Stock­holms älds­ta bygg­na­der. Den älds­ta de­len är det ka­rak­tä­ris­tis­ka cir­kel­par­ti­et. Vad he­ter kyr­kan?

1. Väl­ling­by kyr­ka X. Spånga kyr­ka 2. Brom­ma kyr­ka

2 NORRMALM 1896 fo­to­gra­fe­ra­de en okänd per­son den här kyr­kan i ny­go­tisk stil som då var re­la­tivt ny­byggd. Den in­vig­des på pingst­da­gen 1890. Fasaden är röd­ak­tig. Vad he­ter den?

1. Rid­dar­holms­kyr­kan X. Oscars­kyr­kan 2. Sankt Jo­han­nes kyr­ka

3 MITT I SMETEN In­vig­des 1643 på förs­ta advent. Fo­to­gra­fi­et är ta­get nå­gon gång mel­lan 1898 och 1910 och vi­sar ett be­grav­nings­tåg. Vad he­ter kyr­kan?

1. Jacobs kyr­ka X. Sofia kyr­ka 2. Hed­vig Ele­o­no­ra kyr­ka

4 I EN KORS­NING Va­sastads­kvar­te­ren run­tom­kring har för­änd­rats re­jält se­dan bil­den togs kring för­ra se­kel­skif­tet. Upp­för­des som ka­tolska­po­sto­lisk men blev se­na­re gre­kisk-or­to­dox. Vad he­ter den?

1. Sankt Ge­or­gi­us kyr­ka X. Gustaf Va­sa kyr­ka 2. Stefans­kyr­kan

5 SÖ­DER­MALM Tro­nar 46 me­ter över ha­vet. Upp­kal­lad ef­ter Oscar II:s hust­ru. Vad he­ter den?

1. Ka­ta­ri­na kyr­ka X. Ma­ria Mag­da­le­na kyr­ka 2. Sofia kyr­ka

6 VID ETT STORT TORG I IN­NERS­TAN Bild från in­vig­ning­en den 10 ju­ni 1906. Vil­ken kyr­ka?

1. Sö­der­malmskyr­kan X. Gustaf Adolf­s­kyr­kan 2. Gustav Va­sa kyr­ka

7 ÖS­TER­MALM In­vig­des 1737 och har sitt namn ef­ter Karl X Gustavs hust­ru. Fo­to­gra­fe­rad 1957.

1. Hed­vig Ele­o­no­ra kyr­ka X. Rag­na Eskils­sons kyr­ka 2. Ka­ta­ri­na Mag­da­le­na kyr­ka

8 SÖ­DERORT Kom till på 1100-ta­let, men har byggts om och byggts till många gång­er se­dan dess. Brann på 1400-ta­let. En hän­del­se som haft be­ty­del­se för det namn vi an­vän­der idag. Vil­ket?

1. Ljus­ning­ens kyr­ka i Fruäng­en X. Bränn­kyr­ka kyr­ka 2. Ny­kyr­kan i Hä­gersten

1. Spånga kyr­ka X. Kis­ta kyr­ka 2. Sö­der­höj­dens kyr­ka

9 VÄS­TE­RORT Kyr­kan lig­ger på plat­sen där vägar­na mel­lan ti­di­ga­re Jär­fäl­la soc­ken och Sol­na soc­ken re­spek­ti­ve Brom­ma soc­ken och Sol­len­tu­na soc­ken kor­sa­de varand­ra. Vad he­ter kyr­kan?

10 STOR ORGEL Byggd i rå­hug­gen grå­vit kalk­sten och upp­förd i ny­go­tisk stil 1903. Har en av Sve­ri­ges störs­ta org­lar. Lig­ger i sam­ma om­rå­de som Stock­holms dy­ras­te kvar­ter. Vad he­ter kyr­kan?

1. Ci­ty­kyr­kan X. Kla­ra kyr­ka 2. Oscars­kyr­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.