Låt Brom­ma kyr­ka va­ra – bygg in­te om den

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ylva Ny­bäck

Stock­holms älds­ta i bruk va­ran­de bygg­nad Brom­ma Kyr­ka, 850 år gam­mal, ska byg­gas om.

För­sam­ling­en (Fam­nen, Stop­vä­gen 120) har an­sökt och fått be­vil­jat att för­änd­ra he­la nu­va­ran­de en­trén och dess­utom gö­ra en ut­bygg­nad. Det­ta in­ne­bär att en­trén blir dub­belt så stor. Sto­ra de­lar av vår fi­na gam­la kyr­ka blir då skymd och för­fu­lad.

För­sam­lings­bor­na är upp­rör­da, leds­na och myc­ket ar­ga och vill be­hål­la kyr­kan som den är. Hund­ra per­so­ner har skrivit på en pro­test­lis­ta. Av när­mast bo­en­de gran­nar till kyr­kan har 84 pro­cent skrivit på lis­tan.

Det­ta har jag pre­sen­te­rat för vice kyr­ko­her­den Cat­hri­ne Nordqvist den 19 ok­to­ber 2018, som står fast vid att kyr­kan ska byg­gas ut.

Följande myn­dig­he­ter har god­känt den to­ta­la för­änd­ring­en av kyr­kan:

Stads­bygg­nads­kon­to­ret, Stads­bygg­nads­nämn­den, Stads­mu­se­et och Skön­hets­rå­det.

Jag har skrivit, å för­sam­lings­bor­nas väg­nar, till al­la des­sa myn­dig­he­ter och väd­jat om att kyr­kan in­te ska byg­gas ut. Ing­et svar har kom­mit.

Hur kan nå­gon kom­ma på den hor­rib­la tan­ken att byg­ga ut Stock­holms älds­ta bygg­nad Brom­ma Kyr­ka för att in­stal­le­ra en hiss och för att män­ni­skor ska kun­na få tän­da ljus i den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.