HEMMABRYGGARE SÄT­TER LO­KAL PRÄGEL PÅ BÄRSEN

I Nor­ra Äng­by blan­dar öl­ma­kar­na Jo­han Eng­dahl och David Wal­lin sin brygd med en hint av lo­kal­histo­ria.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Text: Louise Bornhall Foto: Mi­kael An­ders­son

Man kan in­te slänga ut bar­nen och stå och bryg­ga i kö­ket var­je dag när det ska la­gas mat.

Nor­ra Äng­bys eg­na bryg­ga­re sat­sar på öl med nostal­gi och min­nen.

avid Wal­lin häl­sar väl­kom­men hem till vil­lan i Nor­ra Äng­by. In­ne i kö­ket står kom­pi­sen Jo­han Eng­dahl och ren­gör, tja, en in­te helt van­lig köks­ap­pa­rat – ut­an ett brygg­verk.

Se­dan någ­ra år till­ba­ka har kom­pis­du­on näm­li­gen Nor­ra Äng­bryg­ge­ri­et ihop.

– Vi är två gla­da kom­pi­sar från Karl­stad som med jobb och små­barns­liv vil­le ha en ur­säkt att träf­fas. Och vi gil­lar verk­li­gen öl, sä­ger David.

Ef­ter att ha köpt hem ett start- kit brygg­de de sin förs­ta öl i en ka­strull på spi­sen, ut­an någ­ra stör­re för­vänt­ning­ar. Men ölet sma­ka­de gott, och kom­pi­sar­na fick bok­stav­ligt ta­lat mer­smak.

– I bör­jan tej­pa­de vi ett ligg­un­der­lag runt brygg­ver­ket för att hål­la tem­pe­ra­tu­ren. Det kän­des li­te över­väl­di­gan­de att lä­ra sig allt först, men vi har ta­git en bit i ta­get. I bör­jan av sin öl­kar­riär drack man ju ba­ra mest öl, nu kan man nör­da ner sig i oli­ka sma­ker, be­rät­tar Jo­han.

Hi­sto­risk touch

Kopp­ling­en till Nor­ra Äng­by be­står in­te ba­ra av att det är där ölet bryggs – ut­an ock­så i att var­je bärs har en kopp­ling till om­rå­dets histo­ria.

– Vår Jubli­le­ums­bit­ter har drott­ning Eli­za­beth på eti­ket­ten. Hon be­sök­te hu­set här in­till 1956 för att se hur ett ty­piskt svenskt hem såg ut då. Så det blev en ju­bi­le­umsöl 60 år ef­ter be­sö­ket. Det är ett sätt att gö­ra histo­ria till­gäng­ligt, sä­ger David.

Hit­tills har de bryggt en IPA, pils­ner, por­ter och eng­elsk bit­ter. Nu van­kas det en pa­le ale med jazz­te­ma – på 50-ta­let sväng­de näm­li­gen Äng­by­bor­na loss på West Si­de Club Äng­by­plan.

– Det har va­rit en så stark ”tut­ti­frut­titrend” bland mi­kro­bryg­ge­ri­er. Det är jät­te­kul att det finns, men det är in­te vår grej. Vi gil­lar mer tra­di­tio­nell öl, och så är vår grej histo­ria, sä­ger David.

Kom­pi­sen Kaj Bäck­ström, gäng­ets DKL – den konst­när­li­ga le­da­ren – står för eti­ket­ter­na.

– Jag vräk­te mig näs­tan in i det här, ”nu ska ni få hjälp”! Men jag hål­ler mig på min kant från själ­va ölen, det är för svårt. Jag nö­jer mig med att skic­ka iväg en pdf med eti­ket­ter då och då, sä­ger han.

Vill bryg­ga mer fram­ö­ver

På var­dags­rums­bor­det lig­ger böc­ker stap­la­de, al­la med te­mat öl­brygg­ning.

– Det är li­te som att va­ra in­tres­se­rad av att ba­ka, det finns mas­sa böc­ker om öl­brygg­ning, och hur många re­cept som helst. Det finns ing­et stopp, sä­ger David.

– Själ­va brygg­ning­en kanske tar en ar­bets­dag. Men re­cep­ten kan ta en oänd­lig­het att för­änd­ra tills det blir helt bra. Pils­nern är vår re­fe­rensöl, den är så na­ken och det går in­te att göm­ma sig bakom någ­ra sma­ker, sä­ger Jo­han, och får med­håll från David.

– Till skill­nad mot vad man kan tro är den lju­sas­te, mest blas­ki­ga ölen svå­rast att få till, sä­ger David.

Hit­tills har de bryggt nå­gon om­gång i kvar­ta­let. Men nu är må­let att hit­ta en lo­kal, all­ra helst i när­om­rå­det, för att kun­na bryg­ga mer öl och få till för­sälj­nings­till­stånd.

– Syf­tet är att kun­na bryg­ga mer och of­ta­re, nu mås­te det taj­ma med allt. Man kan in­te slänga ut bar­nen och stå och bryg­ga i kö­ket var­je dag när det ska la­gas mat, sä­ger David och skrat­tar.

David Wal­lin, Kaj Bäck­ström och Jo­han Eng­dahl har Nor­ra Äng­bryg­ge­ri­et ihop. ÖLBRYGGARE.

David Wal­lin och Kaj Bäck­ström dis­ku­te­rar eti­ket­ten till pa­le alen som bryggs in­till. ETI­KET­TER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.