Nu får cy­klis­ter svänga hö­ger vid rött

Bromma Tidning - - BROMMA - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Det är vik­tigt att vi gör de här för­sö­ken och för­hopp­nings­vis kan vi få li­ka bra re­sul­tat som i and­ra län­der.

Grönt för al­la cy­klis­ter sam­ti­digt i kors­ning­ar och rätt att svänga hö­ger trots rött ljus. Det ska Stock­holms stad nu tes­ta på någ­ra ut­val­da plat­ser.

Det är från cy­kel­län­der som Ne­der­län­der­na och Dan­mark som Stock­holm häm­tat in­spi­ra­tion till de två pro­jekt för ökad fram­kom­lig­het och sä­ker­he­ten för cy­klis­ter som tra­fik­kon­to­ret nu ska ge­nom­fö­ra.

”Bor­de gå fort”

Tra­fik­nämn­den fick upp­dra­get för tre år se­dan och nu är tan­ken att tes­ta i skarpt lä­ge, för­hopp­nings­vis re­dan un­der näs­ta vår, en­ligt tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

– Jag för­ut­sät­ter att vi kom­mer god­kän­na det i tra­fik­nämn­den och hop­pas vi kan gå igång gans­ka snart. Det är inga sto­ra fy­sis­ka om­bygg­na­der ut­an mest nya skyl­tar och änd­ring­ar i tra­fik­för­ord­ning­ar, så det bor­de gå fort, sä­ger han.

Det förs­ta testet är så kall­lat ”all­grönt” vil­ket in­ne­bär att cy­klis­ter får en el­ler två eg­na ti­der vid tra­fik­lju­set med grönt för al­la rikt­ning­ar, me­dan al­la and­ra tra­fi­kan­ter har rött.

En bi­ef­fekt är att öv­ri­ga for­don och fot­gäng­a­re får vän­ta läng­re en­ligt tra­fik­kon­to­ret.

Det and­ra testet in­ne­bär att ge cy­klis­ter rätt att svänga hö­ger även vid rött ljus.

En­ligt tra­fik­kon­to­ret är det möj­ligt att tes­ta ge­nom att änd­ra de lo­ka­la tra­fik­fö­re­skrif­ter­na och ge­nom skylt­ning om att tra­fik­sig­na­len in­te gäl­ler cy­klis­ter som ska svänga hö­ger.

Dä­re­mot ska cy­klis­ter­na även fort­satt ha väj­nings­plikt mot fot­gäng­a­re på över­gångs­stäl­len.

Nu ska tra­fik­kon­to­ret ta fram lämp­li­ga plat­ser där ”all­grönt” och ” hö­ger mot rött” ska tes­tas. Ex­akt hur kors­ning­ar­na ska ut­for­mas ska ut­re­das.

Ef­ter­ly­ser re­gel­änd­ring­ar

Hur många plat­ser det blir åter­står att se. Ett plats som pe­kats ut som tänk­bar för test av hö­ger mot rött är Da­la­ga­tan-Teg­nér­ga­tan.

– Det är vik­tigt att vi gör de här för­sö­ken och för­hopp­nings­vis kan vi få li­ka bra re­sul­tat som i and­ra län­der. Att det blir en bätt­re tra­fik­mil­jö för al­la, fram­förallt de pri­o­ri­te­ra­de tra­fiksla­gen, sä­ger Da­ni­el Helldén och ef­ter­ly­ser re­gel­änd­ring­ar na­tio­nellt.

– Hi­sto­riskt sett har vi va­rit kon­ser­va­ti­va med att prova sånt som al­la sto­ra cy­kel­na­tio­ner har gjort. Jag är glad att vi tar det här ste­get nu och hop­pas att Trans­port­sty­rel­sen och Tra­fik­ver­ket häng­er på och ju­ste­rar reg­ler­na så så­na här lös­ning­ar blir enkla­re att ge­nom­fö­ra. Att de är li­ka pro­gres­si­va som Stock­holm vo­re trev­ligt, sä­ger Da­ni­el Helldén.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN/STOCK­HOLMS STAD

In­fälld bild vi­sar ett ex­em­pel på all­grön kors­ning i Ne­der­län­der­na. Nu kom­mer det till Stock­holm. CY­KLIS­TER VID SLUSSEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.