De grön­blåa ut­lo­var 100 mo­bi­la ord­nings­vak­ter

Bromma Tidning - - BROMMA - Cla­rence Fren­ker

De grön­blåa vill ut­ö­ka an­ta­let mo­bi­la ord­nings­vak­ter i Stock­holm och av­sät­ter yt­ter­li­ga­re 50 mil­jo­ner kro­nor i bud­ge­ten för än­da­må­let. För­hopp­ning­en är att det ska re­sul­te­ra i att när­ma­re hund­ra ord­nings­vak­ter är i tjänst i slu­tet av näs­ta år.

Stock­holms stad har i dag 18 mo­bi­la ord­nings­vak­ter upp­hand­la­de för att stär­ka trygg­he­ten i ut­sat­ta om­rå­den. Nu vill de grön­blåa ut­ö­ka be­man­ning­en och skju­ter till 50 mil­jo­ner ex­tra, ut­ö­ver de 20 mil­jo­ner som re­dan är av­sat­ta, i bud­ge­ten för näs­ta år.

– Det är ju ett av de val- löf­ten vi gav in­nan va­let, att vi ska gö­ra en stor­sats­ning på mo­bi­la ord­nings­vak­ter i Stock­holm för att kom­plet­te­ra po­li­sens ar­be­te och för att öka trygg­he­ten i de of­fent­li­ga rum­men. Det här är ett svar på det vallöf­tet. Vi hop­pas nu att de här 70 mil­jo­ner­na som vi to­talt läg­ger på mo­bi­la ord­nings­vak­ter ger ett re­jält till­skott som ska mär­kas i stads­bil­den, sä­ger trygg­hets­bor­gar­rå­det Erik Slott­ner (KD).

Må­let är att to­talt 100 mo­bi­la ord­nings­vak­ter ska va­ra i tjänst i slu­tet av näs­ta år och att de då ska kun­na ut­fö­ra ”enkla­re po­li­siärt ar­be­te” samt bi­stå med so­ci­a­la in­sat­ser där det be­hövs. Men det finns en del pro­blem att lö­sa in­nan dess. Bland an­nat när det gäl­ler till­stån­den för i vil­ka geo­gra­fis­ka om­rå­den ord­nings­vak­ter­na får ver­ka, som i dag är be­grän­sa­de.

– En ut­ma­ning som stäl­ler till pro­blem är den lag­stift­ning som gör att man mås­te ha till­stånd för var­je om­rå­de. Det blir där­för en vik­tig upp­gift för oss att lig­ga på re­ge­ring­en för att gö­ra det möj­ligt att ope­re­ra i fler om­rå­den sam­ti­digt. Jag tycker att det vo­re jät­te­bra om de kun­de ope­re­ra i he­la Stock­holms kom­mun, så att ord­nings­vak­ter­na kan fin­nas där otrygg­he­ten är som störst, sä­ger Erik Slott­ner.

18 mo­bi­la ord­nings­vak­ter finns i dag på ett an­tal plat­ser i Stock­holm. Un­der näs­ta år ska de bli cir­ka 100. UTÖKAS.

Erik Slott­ner, KD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.