Food­trucks i Aba re­tar upp lo­ka­la hand­la­re

In­te al­la upp­skat­tar nya in­sla­get i Abra­hams­berg

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Som Brom­ma Tid­ning rap­por­te­ra­de för ett tag se­dan har fle­ra food­trucks in­ta­git hu­vud­ga­tan i Abra­hams­berg den senaste ti­den. De bo­en­de i om­rå­det ver­ka­de nöj­da med till­skot­tet av snabb­mat men frå­gar man hand­lar­na lig­ger truc­kar­na in­te på topp­lis­tan.

– När det var en som stod här ute så gjor­de det ingen­ting. Men nu är det ju tre styc­ken som tar upp plats och par­ke­ring­ar. Luc­kan som de fäl­ler upp går långt ut över trot­to­a­ren och så kom­mer ma­to­set rakt in i bu­ti­ken, det är in­te så trev­ligt, sä­ger Ica­hand­la­ren Ste­fan Smed­lund.

”Står här he­la kväl­lar­na”

Se­dan 2017 har truck­ä­gar­na själ­va kun­nat be­stäm­ma hur långt par­ke­rings­till­stånd man be­hö­ver: tre, sex, nio el­ler 12 må­na­der. Idag tar sta­den ut 30 000 kro­nor för ett helt år.

När truck­ä­ga­ren väl fått sitt till­stånd gäl­ler det för al­la da­gar i vec­kan mel­lan 06-24, max tre tim­mar per par­ke- rings­till­fäl­le. Men en­ligt Ste­fan är det få av truc­kar­na i Abra­hams­berg som hål­ler sig till reg­ler­na.

– Jag vet att de får stå här i tre tim­mar men så är det in­te. Ibland står truc­kar­na här he­la kväl­lar­na. Men det är ju ing­en som åker och kol­lar det. Vi har hört av oss till sta­den men in­te lyc­kats få tag på nå­gon som kan sva­ra på vå­ra frå­gor, sä­ger han.

Ste­fan me­nar att pro­ble­men är som tyd­li­gast un­der rus­nings­tid.

– Vi har märkt att vi tap­par li­te då. Folk har svårt att par­ke­ra och så. Många kom­mer in och kla­gar men jag vet in­te rik­tigt vad jag ska gö­ra. Jag har ingen­ting emot truc­kar­na så, det är ba­ra li­te olyck­ligt.

”Vi har till­stånd”

Fa­ti­ma Ci­i­rik, säl­jer hög­revs­bur­ga­re från Stre­et­food Deluxe, som ibland står i Abra­hams­berg. En­ligt hen­ne dy­ker den här ty­pen av dis- kus­sion upp över­allt i Stock­holm.

– Jag är egen fö­re­ta­ga­re pre­cis som dem och ly­der la­gen. Man ska in­te va­ra rädd för kon­kur­rens, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Men är han för­ban­nad över par­ke­rings­plat­ser­na så är det bätt­re om han skaf­far eg­na pri­va­ta par­ke­ring­ar en­bart för Ica. Vi har till­stånd att stå där vi står nu.

Par­ke­rings­vak­ter ska ha koll

Lis­beth Gun­nars­son, ut­re­da­re på tra­fik­kon­to­rets till­stånds­av­del­ning, sä­ger att de in­te kan gö­ra så myc­ket åt si­tu­a­tio­nen i Abra­hams­berg.

– Så länge truc­kar­na har ett god­känt till­stånd och skö­ter reg­ler­na så är allt i sin ord­ning. Men upp­le­ver hand­lar­na i om­rå­det att truc­kar­na in­te hål­ler ti­den får de hö­ra av sig till par­ke­rings­vak­ter­na, för det är dem som ska ha koll på det, sä­ger hon.

Jag är egen fö­re­ta­ga­re pre­cis som dem och ly­der la­gen. Man ska in­te va­ra rädd för kon­kur­rens.

”OLYCK­LIGT”.Lo­ka­la hand­la­re i Abra­hams­berg är in­te så för­tjus­ta i mäng­den Food­trucks i om­rå­det. ”Jag har ing­et emot dem. Det är ba­ra li­te olyck­ligt”, sä­ger Ica­hand­la­ren Ste­fan Smed­lund. Fa­ti­ma Ci­i­rik på Deluxe Stre­et­food ser dä­re­mot in­te pro­ble­met. ”Jag är egen fö­re­ta­ga­re pre­cis som dem och ly­der la­gen”, sä­ger hon. Fak­si­mil från Brom­ma Tid­ning 20 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.