Stol­par i cy­kel­ba­nan för­svin­ner

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Jon­na Claes­son

ligt ut. Onek­li­gen ser det ju li­te märk-

Fy­ra stol­par på en 17 me­ters sträc­ka, mitt i cy­kel­ba­nan, har för­vir­rat bå­de fot­gäng­a­re och cy­klis­ter i må­na­der. Men nu ser pro­ble­met ut att få en lös­ning. Un­der den senaste ti­den har fle­ra cy­klis­ter frå­gat sig var­för det står he­la fy­ra stol­par, in­om 17 me­ter, mitt i cy­kel­ba­nan på Gustavlunds­vä­gen i Al­vik.

An­na Näslund, press­an­sva­rig på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, vet in­te hur stol­par­na ham­na­de där de ham­na­de. Ba­ra att det in­te ska se ut så på plat­sen.

– Onek­li­gen ser det ju li­te märk­ligt ut. Jag vet in­te hur det blev så här, men vår bygg­pro­jekt­le­da­re lo­var att stol­par­na kom­mer flyt­tas un­der vec­ka 46. Det kom­mer allt­så in­te se ut så här fort­sätt­nings­vis! Hop­pas al­la cyk­lan­de lä­sa­re i Al­vik kan gläd­ja sig åt det­ta, sä­ger hon.

Ef­ter vi­da­re ef­ter­sök­ning får An­na re­da på att pla­ce­ring­en av stol­par­na ba­ra har va­rit en till­fäl­lig lös­ning och att ar­be­tet med att flyt­ta stol­par­na på­bör­ja­des i mån­dags.

– An­led­ning­en till att om­kopp­ling­en in­te gjor­des på en gång be­ror på svå­rig­he­ter att hit­ta en möj­lig tid­punkt när al­la in­blan­da­de kun­de job­ba sam­ti­digt un­der så pass lång tid.

Fy­ra stol­par stö­kar till det för cy­klis­ter och gå­en­de i Al­vik. STOLPIGT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.