Po­li­sen: Bostads­be­dra­gar­nas knep

Bromma Tidning - - HEMMA -

Det finns många va­ri­an­ter av be­drä­ge­ri­er. Men här är någ­ra av de van­li­gas­te att hål­la koll på, en­ligt po­li­sen.

FEJKADE ANNONSER

Det är in­te ovan­ligt att be­dra­ga­re ska­par fals­ka bo­stads­an­non­ser med hjälp av bil­der från ex­em­pel­vis Hem­net. Gör en bild­sök på Goog­le el­ler sök på ut­hy­ra­rens namn för att kon­trol­le­ra om ob­jek­tet finns nå­gon an­nan­stans el­ler om bil­der­na är stul­na.

BRÅDSKA OCH STRESS

En stark var­nings­sig­nal är när ut­hy­ra­re vill stres­sa fram på­skrif­ter och över­fö­ring­ar av de­po­si­tio­ner, sär­skilt om lä­gen­he­ten in­te har vi­sats. Be­ta­la ald­rig för en bo­stad du in­te sett el­ler kon­trol­le­rat.

SE UPP I FACEBOOKGRUPPERNA

Här går det snabbt. Kol­la upp bo­sta­den och per­so­nen. Sök även ef­ter var­ning­ar i grup­per och fo­rum.

ID-KAPNINGAR

Ibland är be­dra­gar­na ute ef­ter di­na per­son­upp­gif­ter och bank­kon­ton. De kan sä­ga sig att de ska gö­ra en kre­ditupp­lys­ning och ber dig skri­va un­der med bank-id. Gör ald­rig det. Det slu­tar san­no­likt med län­sa­de kon­ton.

KONTOMÅLVAKTER

Of­ta förs peng­ar­na över till en kon­tomål­vakt som upp­lå­ter sitt bank­ko­not mot en er­sätt­ning. Den­ne för se­dan i sin tur över peng­ar­na vi­da­re el­ler tar ut dem i kon­tan­ter. Många är dock omed­vet­na om att det är olag­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.