Be­dra­ga­re skul­le lu­ra Eme­lie

ANDRAHANDSMARKNADEN. Fej­kad hem­si­da med stul­na mäk­lar­bil­der – så går brot­ten till

Bromma Tidning - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Be­dra­ga­re tjä­nar sto­ra peng­ar på den de­spe­ra­ta bo­stads­mark­na­den i Stock­holm. Eme­lie och hen­nes fa­milj var nä­ra att bli lu­ra­de. En­ligt po­li­sen är andra­hands­be­drä­ge­ri­er­na fler när bo­stads­pri­ser­na är höga.

Trots det senaste årets oro­lig­he­ter på mark­na­den lig­ger bo­stads­pri­ser­na i Stock­holm fort­fa­ran­de på re­kord­höga ni­vå­er.

Det gör det in­te ba­ra svårt för vis­sa grup­per att kö­pa och säl­ja, ut­an bi­drar även till en blomst­ran­de mark­nad för andra­hands­ut­hyr­ning – och för be­dra­ga­re.

– Det öka­de tryc­ket och det öka­de be­ho­vet av att hy­ra gör att be­dra­gar­na har stör­re san­no­lik­het att lyc­kas, sä­ger Lot­ta Mau­ritz­son, brotts­före­byg­ga­re på po­li­sens na­tio­nel­la be­drä­ge­ri­cen­ter.

Just nu ut­re­der po­li­sen fle­ra ären­den mot ett på­stått fö­re­tag som kal­lat sig Avion Fas­tig­he­ter och som har mark­nads­fört fals­ka andra­hands­bo­stä­der på ex­klu­si­va adres­ser i Stock­holm.

Till sin hjälp har be­dra­gar­na an- vänt en fej­kad hem­si­da och bil­der som stu­lits från mäk­laran­non­ser.

En­ligt Bo­lags­ver­ket finns ing­et fö­re­tag med det nam­net re­gi­stre­rat och hem­si­dan stäng­des ny­li­gen. Men fle­ra per­so­ner vitt­nar om hur de un­der den kor­ta tid den låg up­pe haft kon­takt med säl­ja­re som lo­vat lä­gen­he­ter mot snab­ba på­skrif­ter.

”På­skrift in­om två tim­mar”

– Vi hit­ta­de den på Bloc­ket och fick svar att lä­gen­he­ten hyr­des ut via en agen­tur. Hem­si­dan såg proff­sig ut vid en förs­ta koll och jag mej­la­de fö­re­ta­get, sä­ger Eme­lie Molin­der, som ny­li­gen sålt sin bo­stad och sök­te ett till­fäl­ligt bo­en­de i vän­tan på att kö­pa nytt.

Da­gen ef­ter fick hon ett sam­tal från en ”pus­hig” säl­ja­re.

– Han mej­la­de ett kon­trakt och vil­le ha en på­skrift in­om två tim­mar, an­nars skul­le han hy­ra ut till nå­gon an­nan av al­la hund­ra­tals som sva­rat. Då tyck­te jag att det bör­ja­de kän­nas fishy, sä­ger hon.

Ef­ter att ha kol­lat upp agen­tu­ren upp­täck­te hon att bil­der­na på hem­si­dan var stul­na från mäk­laran­non­ser. En bild kän­de hon igen från en lä­gen­het fa­mil­jen själv va­rit in­tres­se­rad av.

En­ligt kon­trak­tet skul­le Eme­lie Molin­der sam­ti­digt er­läg­ga två må­nads­hy­ror i de­po­si­tion ge­nom en ban­kö­ver­fö­ring.

– När säl­ja­ren ring­de upp ef­ter två tim­mar och frå­ga­de var­för vi in­te sig­ne­rat kon­trak­tet sa vi att att det kän­des märk­ligt att lä­gen­he­ter­na även fanns till för­sälj­ning på Hem­net. Säl­ja­ren sa att han skul­le ringa upp mäk­la­ren och ”re­da ut det he­la”. Han ring­de in­te till­ba­ka. Där­ef­ter gjor­de vi en po­li­san­mä­lan, sä­ger hon.

En­ligt Lot­ta Mau­ritz­son är det här ett ty­piskt ex­em­pel på hur be­dra­ga­re an­vän­der tids­press för att skyn­da på spe­ku­lan­ter.

– Det fö­re­kom­mer he­la ti­den. Många be­dra­ga­re ser även Fa­ce­book­grup­per som en stor in­komst­käl­la där de får snabb och stor sprid­ning. När man väl har be­ta­lat för­svin­ner de snabbt, sä­ger hon.

FOTO: LIN­DA GREN OCH PRIVAT

EME­LIE MOLIN­DER. När pri­ser­na är höga på bo­stads­mark­na­den blir det van­li­ga­re med be­drä­ge­ri­er. Bil­den är in­te det aktuella hu­set. EFTERTRAKTAT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.