Pri­ser­na fort­satt upp

Bromma Tidning - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker

När Svensk Mäklar­sta­tistik sum­me­rar ok­to­bers för­sälj­nings­siff­ror i Stock­holm vi­sar det på en fort­satt pri­sök­ning i lä­net för bo­stads­rät­ter. Men det är sto­ra skill­na­der mel­lan stads­de­lar­na.

Upp­åt för bo­stads­rät­ter, nedåt för vil­lor. Så såg pris­ut­veck­ling­en på bo­stads­mark­na­den i Stock­holms län ut un­der ok­to­ber må­nad, vi­sar nya siff­ror från Svensk Mäklar­sta­tistik.

Även sett ur ett tre­må­na- ders­per­spek­tiv fort­sät­ter den po­si­ti­va tren­den. Bland bo­stads­rät­ter har pri­ser­na sti­git med +3 pro­cent i lä­net och +2 pro­cent i cen­tra­la Stock­holm se­dan au­gusti. Års­ut­veck­lings­tak­ten är nu -4 pro­cent.

När det gäl­ler vil­lor går det dock trö­ga­re. I Stock­holm är års­ut­veck­ling­en -8 pro­cent och i prin­cip stil­lastå­en­de de senaste tre må­na­der­na.

Men det rå­der sto­ra skill­na­der mel­lan Stock­holms stads­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.