Där­för ra­sa­de ta­ket på Al­viks­sko­lan

De­lar av in­ner­ta­ket i Al­viks­sko­lans mat­sal ra­sa­de ner i mit­ten av ok­to­ber. Nu har SISAB ut­rett hur och var­för ta­ket kun­de ra­sa in.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Jon­na Claes­son jon­na.claes­[email protected]

Man an­tog väl att det skul­le va­ra fäst or­dent­ligt.

Nat­ten till tors­da­gen 18 ok­to­ber ra­sa­de en del av in­ner­ta­ket ned i Al­viks­sko­lan sto­ra mat­sal. Se­dan dess har SISAB ut­rett hur och var­för det har kun­nat hän­da, nå­got Brom­ma Tid­ning be­rät­tat om ti­di­ga­re.

Blixt­lå­sef­fekt vid ra­set

Nu är ut­red­ning­en klar och SISAB har kom­mit fram till att an­led­ning­en till ra­set är en kom­bi­na­tion av gam­mal och ny bygg­tek­nik.

– Det gam­la ta­ket var fäst med gum­mi­ex­pan­ders som med ål­dern bli­vit sprö­da och öm­tå­li­ga. När man se­dan sat­te in nytt in­ner­tak med lik­nan­de kon­struk­tion blev ta­ket dub­belt så tungt och det har re­sul­te­rat i en blixt­lå­sef­fekt där fäs­te­na brast ett ef­ter ett.

Det sli­ta­get gick in­te att för­ut­spå in­nan man bygg­de nytt?

– Nej, men man an­tog väl att det skul­le va­ra fäst or­dent­ligt. Vad jag kan se så gjor­de man ing­en så­dan kon­troll.

”Om­fat­tan­de in­ven­te­ring”

En­ligt Thomas har fle­ra in­ven­te­ring­ar av fas­tig­he­ten gjorts un­der ut­red­ning­en.

– I Al­viks­sko­lan gjor­des en in­ven­te­ring sam­ma dag och en lik­nan­de tak­lös­ning finns in­te. Se­dan gjor­de vi en om­fat­tan­de in­ven­te­ring av al­la vå­ra fas­tig­he­ter för att se om den­na ovan­li­ga lös­ning fanns i nå­gon an­nan sko­la. Det har vi in­te kun­nat hit­ta.

I nu­lä­get by­ter man ut de­lar av ta­ket till den stan­dard som finns idag. Den nya lös­ning­en ska va­ra på plats in­om en må­nad.

– Vi har nu haft en el-spe­ci­a­list och en aku­sti­ker på plats och i den de­len av mat­sa­len där ta­ket ra­sa­de ned kom­mer den nya lös­ning­en att va­ra på plats in­om en må­nad. Se­dan ska öv­ri­ga mat­sa­lar ock­så få nytt tak.

Un­der ti­den SISAB ut­rett hän­del­sen har Al­viks­sko­lan gjort om en del i sitt mat­sals­sche­ma. Dels har vis­sa klas­ser fått and­ra mat­ti­der och någ­ra klas­ser har fått äta i sko­lans pa­vil­jong­er och lo­ka­ler i B-hu­set. Nå­got de fort­sät­ter med tills byg­get är klart.

– Vi an­vän­de pa­vil­jong­er­na för någ­ra år se­dan un­der en re­no­ve­ring och nu fun­ge­rar de som mat­sal för någ­ra klas­ser. And­ra klas­ser äter i en an­nan mat­sal där ta­ket är be­sik­ti­gat och god­känt. Det är ba­ra mat­sa­len där ta­ket ra­sa­de in som är av­stängd. Allt har fun­ge­rat bra hit­tills, det har ba­ra krävts li­te or­ga­ni­sa­tion, sä­ger Os­kar An­ders­son, ad­mi­nist­ra­tiv chef på sko­lan.

FO­TO: LISA HALLDÉN

RA­SA­DE. Ta­ket i Al­viks­sko­lans mat­sal ra­sa­de in un­der nat­ten den 18 ok­to­ber. Ing­en ska­da­des un­der ra­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.