Vi le­ver på att be­rät­ta för er om san­ning­en

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA - Re­por­ter EVE­LI­NA HERTZ Pra­ta med mig! eve­li­na.hertz @direktpress.se

Ivec­kan hän­de nå­got som gjor­de mig glad och stolt, men sam­ti­digt fru­stre­rad och oro­lig.

Jag blev in­ping­ad i en tråd i en av lokal­grup­per­na på Fa­ce­book av folk som vil­le att vi på tid­ning­en skul­le dub­bel­kol­la en upp­gift som cir­ku­le­ra­de där.

Jag blir glad när ni lä­sa­re tar ert käll­kri­tis­ka an­svar och dess­utom li­tar på att det som er lo­kal­tid­ning skri­ver är sant. Ert för­tro­en­de gör mig stolt!

I trå­den blev det ock­så en del snack om fa­ke news och om det går att li­ta på and­ra eta­ble­ra­de me­di­er som pub­lic ser­vice, Da­gens Ny­he­ter, Af­ton­bla­det och Ex­pres­sen. Det är in­te förs­ta gång­en (och sä­ker­li­gen in­te sista) som jag be­vitt­nar el­ler rentav del­tar i en så­dan dis­kus­sion.

För upp­fatt­ning­en om att eta­ble­ra­de me­di­er el­ler ”gam­mel­me­dia” el­ler ”pk-me­dia” skri­ver sa­ker som in­te är sant, för att loc­ka lä­sa­re el­ler mör­ka san­ning­en, finns hos en hel del män­ni­skor nu­för­ti­den.

Jag blir fru­stre­rad och oro­lig. Ni lä­sa­re kan och bör dis­ku­te­ra vink­ling­ar och ru­bri­ker hos al­la eta­ble­ra­de me­di­er. Även hos oss. Vi på tid­ning­en pra­tar var­je dag om hur vi ska be­rät­ta om oli­ka sa­ker. Vad är gre­jen och hur vi­sar vi det på bäs­ta och tyd­li­gas­te sätt? Ni be­hö­ver in­te hål­la med om att vi all­tid fat­tar rätt be­slut – men ni kan all­tid li­ta på san­nings­hal­ten i ar­tik­lar­na. Bå­de hos oss och hos and­ra eta­ble­ra­de och se­ri­ö­sa me­di­er. Jag lo­var.

Ut­gångs­punk­ten om att allt som skrivs ska va­ra sant sit­ter näm­li­gen i var­je se­ri­ös jour­na­lists rygg­rad. Visst, det kan bli fel. Men då är vi no­ga med att be­rät­ta det för er lä­sa­re.

För tro mig – på den här ar­bets­mark­na­den får du in­te jobb på en se­ri­ös tid­ning om du in­te är en li­ka se­ri­ös jour­na­list.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.