SL: Då blir tvär­ba­nan lång­sam­ma­re

Bromma Tidning - - BROMMA -

Den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms läns lands­ting har be­slu­tat att ge­nom­fö­ra en sats­ning på 160 mil­jo­ner kro­nor i kol­lek­tiv­tra­fi­ken un­der 2019. För Brom­mas del in­ne­bär det inga stör­re för­änd­ring­ar.

Där­e­mot kom­mer ar­be­tet i sam­band med för­läng­ning­en av tvär­ba­nan till Kis­ta in­ne­bä­ra läng­re res­ti­der och stör­ning­ar.

An­led­ning­en är att en­dast ett av två spår kom­mer kun­na an­vän­das på sträc­kan Jo­han­nes­fred-Karls­bo­da­vä­gen. Pre­li­mi­närt start­da­tum för ar­be­tet är i slu­tet på april 2019. Ar­be­tet kom­mer på­gå runt 15 må­na­der, skri­ver Tra­fik­för­valt­ning­en.

FO­TO: YL­VA BERG­MAN

RESTID. För­läng­da res­ti­der på sträc­kan Jo­han­nes­fredKarls­bo­da­vä­gen 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.