Be­red­skap för sky­fall i sta­den

Bromma Tidning - - BROMMA -

I fram­ti­den för­vän­tas an­de­len sky­fall öka och i Stock­holm finns fle­ra plat­ser där ris­ken för över­sväm­ning­ar är stor. I Rå­lamb­s­hovspar­ken sam­las re­dan idag regn- och dag­vat­ten från ga­tor och and­ra hård­gjor­da ytor. Par­ken be­hö­ver där­för kli­ma­tan­pas­sas så att den kla­rar av att re­na, lag­ra och le­da bort vat­ten.

Rå­lamb­s­hovspar­kens sto­ra öpp­na ytor an­vänds fli­tigt av stock­hol­mar­na för lek och sport och al­la åt­gär­der för­läggs där­för till par­kens ut­kan­ter.

– Just nu an­läg­ger vi Sky­falls­dam­men som kom­mer fun­ge­ra som boll­plan i tor­ra pe­ri­o­der, och som kan lag­ra vat­ten vid kraf­ti­ga regn. Ett grusla­ger un­der boll­pla­nen bå­de lag­rar och le­der bort vat­ten be­rät­tar land­skaps­ar­ki­tekt My Pe­en­sa­lu vid park­mil­jö­av­del­ning­en på Kungs­hol­mens stads­dels­för­valt­ning.

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.