Grön­blå sän­ker skat­ten i Stock­holm – med 16 öre

Den grön­blå ma­jo­ri­te­ten i Stads­hu­set i Stock­holm pre­sen­te­ra­de i vec­kan sin ge­men­sam­ma bud­get. Där med­de­la­des bland an­nat att skat­ten sänks. Här de vik­ti­gas­te punk­ter­na.

Bromma Tidning - - BROMMA - Cla­rence Fren­ker Mi­chael Toll

I ons­dags pre­sen­te­ra­de den grön­blå ma­jo­ri­te­ten i Stads­hu­set sin bud­get för Stock­holms stad.

Fi­nans­lands­tings­rå­det An­na Kö­nig Jerl­myr ( M), skol­bor­gar­råd Lot­ta Ed­holm (L), tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP), ar­bets­mark­nads- och in­teg­ra­tions­bor­gar­rå­det Ka­rin Ernlund (C) samt äld­re- och trygg­hets­bor­gar­rå­det Erik Slott­ner ( KD) var al­la på plats vid pre­sen­ta­tio­nen i Brå­val­la­sa­len.

En­ligt An­na Kö­nig Jerl­myr var det en bud­get med fo­kus på håll­bar­het som la­des fram.

– Vi ser en stark till­växt, men in­te li­ka kraft­fullt som ti­di­ga­re år, sä­ger fi­nans­bor­gar­rå­det, som ock­så ser ett oros­mo­ment i in­broms­ning­en på bo­stads­mark­na­den i Stock­holm.

Sänkt skatt

Sam­ti­digt med­de­la­des att skat­ten i Stock­holm sänks med 16 öre. Nå­got som en­ligt bud­ge­ten fi­nan­sie­ras ge­nom ”tyd­li­ga pri­o­ri­te­ring­ar”.

– Vi för­e­nar sats­ning­ar på kun­ska­per i sko­lan och in­ve­ste­ring­ar i kli­matom­ställ­ning med sänkt skatt som gör det mer lön­samt att ar­be­ta, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr.

Det görs även en ”hi­sto­risk sats­ning på trygg­het” med bland an­nat fler ord­nings­vak­ter och fler över­vak­nings­ka­me­ror.

Det sat­sas ock­så 840 mil- jo­ner kro­nor på för­sko­la, grund­sko­la och gym­na­si­um. Där in­går sats­ning­ar på elev­häl­sa, noll­to­le­rans mot mobb­ning, stärkt kun­skaps­fo­kus och öka­de för­vänt­ning­ar på för­äld­rar.

And­ra punk­ter i bud­ge­ten är:

Ny ar­ki­tek­tur­po­li­cy för att kun­na byg­ga i bå­de ny och klas­sisk stil. Här in­går även en för­enk­ling av re­gel­ver­ket för att öka ut­bu­det bygg­klar mark

Stärkt so­ci­al­tjänst med all­vars­sam­tal in­om 48 tim­mar när ett barn er­tap­pas med att be­gå brott.

En mil­jard sat­sas på att skär­pa kli­mat­må­len där Stock­holm ska va­ra en kli­mat­po­si­tiv stad till 2040.

En och en halv mil­jard sat­sas på gång-, cy­kel- och buss­främ­jan­de åt­gär­der för att mins­ka ut­släp­pen från bi­lar.

Ett in­teg­ra­tions­ut­skott in­rät­tas i syf­te att ”ta ett sam­lat grepp om in­teg­ra­tions­ar­be­tet”.

Kul­tu­ren ska ges plats i sta­dens pla­ne­ring och gö­ras mer till­gäng­lig i det of­fent­li­ga rum­met.

Er­sätt­ning­ar­na in­om hem­tjänst och sär­skilt bo­en­de höjs sam­ti­digt som det görs sats­ning­ar på ak­ti­vi­te­ter och att hö­ja kva­li­te­ten på ma­ten.

Kri­tisk till bud­ge­ten

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) var starkt kri­tisk till bud­ge­ten.

– Skat­te­sänk­ning­ar ska fi­nan­sie­ras, och det ser vi ock­så att de görs ge­nom att man drar ner på dem med störst be­hov. Det är en tyd­lig hö­ger­bud­get och det är ba­ra att be­kla­ga, sä­ger hon.

FO­TO: MI­CHAEL TOLL

MÖJLIGHETERNAS STOCK­HOLM. Det är vad Stock­holms Stads bud­get kal­las, som i vec­kan pre­sen­te­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.