Po­li­sen upp­ma­nar unga i Brom­ma att an­mä­la brott

Ef­ter som­ma­ren och hös­tens ung­doms­re­la­te­ra­de brott. Nu upp­ma­nar lo­kal­po­li­sen fler drab­ba­de att an­mä­la.

Bromma Tidning - - BROMMA - Jon­na Claes­son

Vi har haft pro­blem med ung­doms­rån och miss­han­del.

Se­dan en tid till­ba­ka har det skett en mängd ung­doms­re­la­te­ra­de brott runt om i Brom­ma.

Många har bli­vit oro­li­ga, bå­de brotts­ut­sat­ta och de­ras be­kan­ta. I vec­kan kal­la­de po­li­sen, fält­grup­pen Brom­ma och Stöd­cen­t­rum för unga in till ett öp­pet mö­te för en lä­ges­rap­port och in­for­ma­tion om brotts­ut­red­ning­ar­na.

– Vi har haft pro­blem med ung­doms­rån och miss­han­del. Det är det som är ut­ö­ver det van­li­ga. Det hand­lar om ung­doms­grup­per från and­ra håll som haft Brom­maung­do­mar som mål­tav­la helt en­kelt. Fle­ra vux­na har sagt att det känns job­bigt och att ung­do­mar har ta­git över. Så ska det in­te va­ra. Vux­na be­stäm­mer, sä­ger Mat­ti Rön­nqvist, kom­mun­po­lis i Brom­ma.

En­ligt Mat­ti har det va­rit svårt för po­li­sen att lö­sa brot­ten då få har an­mält el­ler vå­gat vitt­na. Där­för var just an­mäl­ning­ar en vik­tig punkt un­der mö­tet, som sked­de ef­ter att den här tid­ning­en gått i tryck.

– Det har hänt så myc­ket som in­te har an­mälts. Bå­de för­äld­rar och de­ras barn är räd­da och på så sätt är det här även ett an­grepp mot sy­s­te­met. Det är be­kym­mer­samt för oss rent po­li­siärt, men ock­så för so­ci­al­tjäns­ten, sä­ger Mat­ti och tilläg­ger:

– Må­let med kväl­len är att vi ska vi­sa oss och vil­ka re­sur­ser som finns. Vi mås­te få män­ni­skor att för­stå hur vik­tigt det är att bå­de an­mä­la och vitt­na.

FO­TO: MOST PHOTOS MI­KAEL AN­DERS­SON

ORO. ”Vi har haft pro­blem med ung­doms­rån och miss­han­del”, sä­ger Mat­ti Rön­nqvist, kom­mun­po­lis i Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.