För­äld­rar: Där­för an­mäls in­te brot­ten

De vill sam­la för­äld­rar ef­ter ung­doms­brot­ten

Bromma Tidning - - BROMMA - Jonna Claes­son

Oron för ung­doms­brot­ten bre­der ut sig över he­la Brom­ma men få vå­gar an­mä­la. Nu vill för­äld­ra­för­e­ning­en på Äp­pel­viks­sko­lan upp­ma­na för­äld­rar att bör­ja pra­ta med varand­ra och vi­sa sig ute på ga­tor­na.

Det är förjäk­ligt att ung­do­mar ut­sätts för brott när de är ute.

För­ra vec­kan kal­la­de po­li­sen, fäl­tas­si­sten­ter­na och stöd­cen­t­rum för unga in till ett in­for­ma­tions­mö­te. An­led­ning­en var den se­nas­te ti­dens ung­doms­re­la­te­ra­de brott som skett i Brom­ma.

Må­let med kväl­len var att vi­sa för­äld­rar­na vil­ka re­sur­ser som finns i sam­häl­let och på­pe­ka vik­ten av att an­mä­la och vitt­na.

– Det har hänt så myc­ket som in­te har an­mälts. Bå­de för­äld­rar och de­ras barn är räd­da och på så sätt är det här även ett an­grepp mot sy­ste­met. Det är be­kym­mer­samt för oss rent po­li­siärt, men ock­så för so­ci­al­tjäns­ten, sa kom­mun­po­li­sen Mat­ti Rön­nqvist in­nan mö­tet.

In­fo kom för sent

Fle­ra för­äld­rar ut­tryck­te fru­stra­tion och stark oro un­der mö­tet.

Han­na Wistrand, ord­fö­ran­de i Äp­pel­vi­kens Pä­ron var på plats un­der mö­tet. Hon är även ord­fö­ran­de för Liberalerna i Brom­ma men ut­ta­lar sig här som för­äl­der. Han­na me­nar att in­for­ma­tio­nen till för­äld­rar­na kom för sent.

– Ha­de man haft mö­tet ti­digt i vå­ras in­nan brot­ten es­ka­le­ra­de så ha­de för­äld­rar va­rit mer in­for­me­ra­de och för­be­red­da, sä­ger hon.

Var­för så få vå­gat an­mä­la och vitt­na har hon dä­re­mot svårt att sä­ga.

– Jag tror att det är fle­ra aspek­ter som spe­lar in. Har man en rädd ton­å­ring hem­ma så är det gans­ka svårt som för­äl­der att tvinga sitt barn till nå­got, sä­ger hon.

Fler vux­na på ga­tor­na

Nu vill Äp­pel­vi­kens Pä­ron kraft­sam­la och få för­äld­rar att bör­ja pra­ta med varand­ra över sko­lor­nas grän­ser. Till­sam­mans hop­pas de kun­na få fler vux­na att rö­ra sig på ga­tor­na och så små­ning­om bå­de an­mä­la och vitt­na vid fram­ti­da hän­del­ser.

– Vi mås­te få till en trygg mö­tes­plats där vi kan mö­tas. För­hopp­nings­vis kan det öka trygg­he­ten, sä­ger Han­na Wistrand.

– Det är klart att sam­häl­lets re­sur­ser ska fun­ge­ra men hur man än vri­der och vän­der på det så kom­mer man all­tid till­ba­ka till vem som har hu­vud­an­sva­ret över si­na barn - för­äld­rar­na. Vill man in­te gå i en or­ga­ni­se­rad för­äld­ra­vand­ring, ställ kloc­kan på 22.00, stäng av tv:n och ta en pro­me­nad, sä­ger Johan De­nell som ock­så sit­ter i för­äld­ra­för­e­ning­en.

”En jät­te­vinst”

Charlie San­rell, fäl­tas­si­stent i Brom­ma, me­nar att för­äld­ra­vand­ring­ar all­tid myn­nar ut i nå­got gott.

– Trots att brot­ten för­mod­li­gen sker när vi in­te är där så är det en jät­te­vinst. Då kny­ter man in­for­mel­la kon­tak­ter för­äld­rar emel­lan, sä­ger Charlie. Vad kan ni göra fram­ö­ver för att stär­ka unga och de­ras vård­nads­ha­va­re?

– Först vill jag ba­ra sä­ga att det är förjäk­ligt att ung­do­mar ut­sätts för brott när de är ute. Det vi kan göra nu är att vi kan träf­fa ung­do­mar och de­ras vård­nads­ha­va­re, en­skilt el­ler i grupp med kom­pis­gäng­et och till­sam­mans hit­ta ett sätt att han­te­ra det här framåt.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

ORO. Johan De­nell och Han­na Wistrand är oro­li­ga över ung­doms­brot­ten i Brom­ma. ”Jag tror det hjäl­per myc­ket att ba­ra va­ra en vux­en som är ute och rör sig i om­rå­det”, sä­ger Johan De­nell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.