BP och FK Brom­ma ut­ö­kar sa­m­ar­be­tet

Bromma Tidning - - BROMMA -

Ti­di­ga­re har de två Väs­te­rorts­klub­bar­na Brom­ma­poj­kar­na och FK Brom­ma sam­ar­be­tat kring fot­bolls­pla­ner och trä­nings­ti­der. Nu ska även sa­m­ar­be­tet mellan de­ras ju­ni­or­lag ut­ö­kas.

– Det är en unik möj­lig­het för fot­bol­len i Väs­te­rort att ge­nom sam­ar­be­te ta näs­ta steg i ut­veck­ling­en, sä­ger Mi­kael Sör­näs, chef Ung­dom & Aka­de­mi i BP.

Må­let är att få fler klub­bar i Väs­te­rort att spe­la i ung­doms-All­svens­kan. Spe­la­re från Brom­ma­poj­kar­nas verk­sam­het i J16, J17 och J19 blir ba­sen i den nya U-lags­struk­tu­ren i FK Brom­ma. För­hopp­ning­en är att det ska göra att fler elit­spe­la­re se­dan häng­er med från ju­ni­or- till se­ni­or­ni­vå.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

FOT­BOLL. Brom­ma­poj­kar­na och FK Brom­ma ut­ö­kar sa­m­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.