Fa­mil­jen dri­ver Abas nya kvar­terskrog

Bromma Tidning - - BROMMA - Jonna Claes­son

Vi äls­kar fransk mat, frans­ka vi­ner och fransk mu­sik.

Abra­hamb­serg har fått ett krog­till­skott un­der hös­ten. Fa­mil­jen Wal­le­bo från Häs­sel­by har öpp­nat fransk re­stau­rang på en av om­rå­dets tvär­ga­tor.

Fa­mil­jen Wal­le­bo från Häs­sel­by har dri­vit ho­tell och kon­fe­rens­an­lägg­ning i Nynäs­hamn se­dan bör­jan på 2000-ta­let. Sys­ko­nen Fred­rik och Ca­ro­li­ne hjälp­te till så gott de kun­de un­der upp­väx­ten men ha­de de­fi­ni­tivt inga pla­ner på att in­gå i nå­got fa­mil­je­fö­re­tag när de blev vux­na. Men rik­tigt så blev det in­te.

Upp­fyl­ler en dröm

I mit­ten av au­gusti öpp­na­de de den frans­ka re­stau­rang­en Bras­se­rie Mai­son i Abra­hams­berg och trots låg­mäld mark­nads­fö­ring är det re­dan fullt hus un­der hel­ger­na.

– Pap­pa har all­tid drömt om att star­ta en re­stau­rang och när jag såg lo­ka­len så kän­des det rätt. Nu gör vi det här till­sam­mans och ång­rar det in­te. Allt har gått över för­vän­tan, sä­ger Ca­ro­li­ne.

I lo­ka­len på Rör­läg­garvä­gen har det dri­vits re­stau­rang i många år, bland an­nat av koc­ken Mar­tin Inge­mann­son. När han kom i kon­takt med fa­mil­jen Wal­le­bo val­de han att ha­ka på det frans­ka kon­cep­tet.

– Att vi fick med oss Mar­tin har va­rit en enorm trygg­het. Han kän­ner al­la här och hans stam­mi­sar är kvar, det har be­tytt myc­ket, sä­ger Ca­ro­li­ne.

”Äls­kar Frank­ri­ke”

Mar­tin Inge­mann­son har ti­di­ga­re ser­ve­rat si­na stam­mi­sar biff, pom­mes och be­ar­nai­se, be­rät­tar han själv.

Rät­ter som har gått hem hos de fles­ta i om­rå­det. Men nu är me­nyn för­frans­kad och be­sö­kar­na ser­ve­ras rät­ter som Mou­les fri­tes, Foie gras, bouil­la­bais­se, entrecô­te och Crè­me brû­lée.

– Vi äls­kar fransk mat, frans­ka vi­ner och fransk mu­sik. Det plus den fa­mil­jä­ra käns­lan i in­red­ning­en och lo­ka­len är vad vi för­sökt få in här, sä­ger Fred­rik.

– Ja, vi äls­kar Frank­ri­ke. Fred­rik för­lo­va­de sig till och med där, sä­ger Ca­ro­li­ne och skrat­tar. Men med det sagt har in­te det frans­ka te­mat ge­nom­sy­rat he­la re­stau­rang­en. På me­nyn syns även de­ras eg­na öl från Hes­sel­by bryg­ge­ri.

– Ja, just det. Vår fa­milj dri­ver även Hes­sel­by bryg­ge­ri och det är bland an­nat den ölen vi ser­ve­rar här. Vi har in­te hun­nit göra en fransk öl än­nu, men det kanske kom­mer så små­ning­om, sä­ger Fred­rik.

I som­mar ska ute­ser­ve­ring­en pif­fas till men tills dess hop­pas de på att fler kom­mer in och tar sig en bit mat. – Al­la är väl­kom­na, kom hit och sma­ka, sä­ger Ca­ro­li­ne.

FA­MIL­JE­FÖ­RE­TAG. Sys­ko­nen Ca­ro­li­ne Fa­ge­rudd och Fred­rik Wal­le­bo ingår i fa­mel­je­fö­re­ta­get som star­tat den nya re­stau­rang­en Bras­se­rie Mai­son i Abra­hams­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.