Nytt för­slag: Sälj Väl­ling­by cent­rum

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Evelina Hertz

Den grön­blåa ma­jo­ri­te­ten vill se över möj­lig­he­ten att säl­ja Väl­ling­by cent­rum. Det fram­går i det nya sty­rets bud­get­för­slag.

Det grön­blåa sty­ret i Stock­holms stad vill un­der­sö­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för en för­sälj­ning av Väl­ling­by cent­rum, nå­got Mitt i Väs­te­rort var först att rap­por­te­ra om.

Det var på ta­pe­ten re­dan 2013-2014, en­ligt Den­nis We­din (M), bo­stads- och fas­tig­hets­bor­gar­råd.

– Då fanns det in­te eko- no­mi i det, det skul­le allt­så in­te ha bli­vit en bra af­fär. Nu tror vi att Väl­ling­by cent­rum skul­le kun­na va­ra re­do för det, men för att va­ra säk­ra ska det un­der­sö­kas or­dent­ligt, sä­ger han.

För­ut­satt att bud­ge­ten klub­bas ige­nom får då Svens­ka Bo­stä­der, som äger Väl­ling­by cent­rum, i upp­drag att ge­nom­fö­ra ut­red­ning­en. Först där­ef­ter fat­tas ett be­slut.

– Det här är ett na­tur­ligt steg för oss och vi be­hö­ver lö­pan­de se över vårt fas­tig­hets­in­ne­håll för att ska­pa ut­rym­me för nya in­ve­ste­ring­ar. Må­let är att Väl­ling­by cent­rum ska fort­sät­ta ut­veck­las och bli tryg­ga­re och mer till­gäng­ligt, sä­ger Den­nis We­din.

Op­po­si­tions­bor­gar­råd Jan Va­le­skog (S), ser in­te någ­ra pro­blem i att man un­der­sö­ker frå­gan. Men han me­nar att det är vik­tigt vem som i så fall kan tän­kas kö­pa cent­rum.

– Ty­värr har vi då­lig er­fa­ren­het av när de bor­ger­li­ga säl­jer ut fas­tig­he­ter och cent­rum, att de gör ide­o­lo­gi av det och vill säl­ja till var­je pris. Man mås­te sä­ker­stäl­la att det köps av nå­gon som är pro­fes­sio­nell och vill ut­veck­la ett mer at­trak­tivt cent­rum och in­te ba­ra hö­jer hy­ror­na och strun­tar i hand­lar­na, sä­ger han.

Den­nis We­din me­nar dock att man kom­mer ta hän­syn till hand­lar­nas si­tu­a­tion i ut­red­ning­en.

– Al­la verk­sam­he­ter är en vik­tig del av Väl­ling­by cent­rum och hy­ran skul­le bli en för­hand­lings­frå­ga om det skul­le bli ak­tu­ellt. Hur det skul­le på­ver­ka hand­lar­na får ock­så va­ra en del av kon­se­kven­sa­na­ly­sen, i di­a­log med hand­lar­na själ­va, sä­ger han.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SÄLJS? Den grön­blåa ma­jo­ri­te­ten vill un­der­sö­ka möj­lig­he­ten att säl­ja Väl­ling­by cent­rum, som idag ägs av Svens­ka Bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.