DE FI­RAR 90 ÅR MED HUNDKÄRLEK

Hunds­tal­let har hjälpt vov­var att hit­ta hem i snart ett se­kel.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 -

Har man en gång om­hän­der­ta­git en hund från Hunds­tal­let så är man en i vår fa­milj. Vi är med he­la li­vet.

Förs­ta hem­met för her­re­lö­sa jyc­kar öpp­na­de i Stock­holm 1908. Se­dan dess har många hun­dar kom­mit och gått. Nu lac­kar det mot Hunds­tal­lets 90:e jul­fi­ran­de.

re­cis in­till Åkes­hovs slott har Stock­holms stad spi­kat upp den fa­lurö­da an­lägg­ning­en för her­re­lö­sa hun­dar i Stock­holm. Skal­len hörs he­la vägen till tun­nel­ba­nan.

Hit kom­mer hun­dar från he­la Sve­ri­ge, en del har bli­vit tvångs­om­hän­der­tag­na av po­lis med be­slut från Läns­sty­rel­sen och någ­ra är hit­te­hun­dar. And­ra kan ha ham­nat där av mer för­klar­li­ga skäl, som för­änd­ra­de fa­mil­je­si­tu­a­tio­ner ex­em­pel­vis.

– Det är fan­tas­tiskt att vi kan om­pla­ce­ra hun­dar­na i nya kär­leks­ful­la hem. Men det finns så många ex­em­pel på hun­dar som fa­rit il­la hos sin äga­re el­ler ba­ra läm­nats för att dö ute. För mig är det helt obe­grip­ligt, sä­ger Mar­gi­te Nor­den­stam, verk­sam­hets­chef för Hunds­tal­let i Åkes­hov. Har ta­git hand om 25 000 hun­dar I år är det 90 år se­dan det förs­ta hem­met för her­re­lö­sa hun­dar öpp­na­de i Stock­holm. Det fi­ra­des med upp­rät­tan­det av en sta­ty vid Hunds­tal­lets gam­la lo­ka­ler i Sto­rängs­bot­ten på Djur­går­den.

– Allt bör­ja­de med en smed som tog hand om hit­te­hun­dar. Ha­de han in­te hit­tat äga­ren in­om tre da­gar så sköt han dem. Men så små­ning­om var det två kvin­nor som tog tag i det där och star­ta­de en verk­sam­het som är li­te mer lik den vi har idag, be­rät­tar hon.

Se­dan dess har verk­sam­he­ten om- hän­der­ta­git 25 000 hun­dar och en­ligt Mar­gi­te Nor­den­stam ser siff­ror­na in­te ut att sjun­ka.

Ba­ra för­ra året om­hän­der­togs 540 hun­dar varav 229 om­pla­ce­ra­des. Bland an­nat box­ern Björ­ne som, med si­na spe­ci­fi­ka be­hov, ha­de svårt att ham­na hos rätt äga­re. En hund som ock­så blev en vi­ral kän­dis ef­ter att Hunds­tal­let lagt upp hans histo­ria på Fa­ce­book.

– Han var verk­li­gen ett be­kym­mer för oss. Han var så älsk­värd bland män­ni­skor och vo­lon­tä­rer stod i kö för att få um­gås med ho­nom om da­gar­na. Där­e­mot var han rädd för barn och and­ra hun­dar, vil­ket gjor­de det svårt för ho­nom att hit­ta ett hem.

Men nu har sa­gan änt­li­gen fått ett lyck­ligt slut – för­ra vec­kan be­stäm­de sig ett par up­pe i Lu­leå för att de skul­le ta hand om Björ­ne.

– Det var tur. Han äls­kar att åka bil så han ha­de nog en bra re­sa dit upp. Se­dan dess har vi fått näs­tan tio mejl om da­gen där vi får föl­ja Björ­ne och hans nya fa­milj. Den här gång­en är det rätt. Vå­ra hundskö­ta­re stod på led för att kra­ma ho­nom hej­då, be­rät­tar Mar­gi­te. Po­pu­lär jul­mark­nad I nu­lä­get sit­ter 27 hun­dar stal­la­de i Åkes­hov. Des­sa ska vi­sas upp un­der hel­gens po­pu­lä­ra jul­mark­nad som drar upp­åt 4 000 per­so­ner. Då blir det tom­te­lu­vor på hun­dar­na och en och an­nan jul­klapp till för­sälj­ning.

En stor del av in­täk­ter­na går di­rekt till Hunds­tal­lets verk­sam­het.

– Så är det ju fak­tiskt. Vi ha­de in­te kla­rat oss en dag ut­an bi­drag och män­ni­skor är fan­tas­tis­ka. Vi har räd­dat många liv tack va­re al­la där ute som skänkt peng­ar, sä­ger hon.

Men på frå­gan om fler väl­jer att öpp­na upp si­na hem för en hund i ju­le­tid blir sva­ret nej.

– Det är sna­ra­re så att folk ring­er ef­ter jul och sä­ger att de har fått en hund i jul­klapp som de in­te vill ha. Då vet vi di­rekt att det här in­te kom­mer att bli en bra äga­re så vi för­sö­ker in­te ens över­ta­la per­so­nen i frå­ga att ha kvar hun­den. Då gör vi ett för­sök, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Vi för­sö­ker all­tid att hjäl­pa till och har man en gång om­hän­der­ta­git en hund från Hunds­tal­let så är man en i vår fa­milj. Vi är med he­la li­vet.

VÄN­NER. Mar­gi­te Nor­den­stam häl­sar på hun­den In­die. Själv har hon en bland­ras, stor som ett hus, vid namn Lil­le­man. Han är själv­klart ad­op­te­rad från Hunds­tal­let.

Jack Rus­sell-ter­ri­ern Wil­ma och kom­pi­sen Mi­lo blev minst sagt upp­spel­ta av li­te be­sök. GÄS­TER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.