Slutåkt med som­mar­däc­ken

UTE I SISTA MI­NU­TEN? Så gör stock­hol­mar­na med by­tet till vin­ter­däck No­ga pla­ne­rat el­ler ute i sista mi­nu­ten? Nu bör­jar det brin­na i knu­tar­na för att hin­na by­ta till vin­ter­däck i tid. Vi tog tem­pen på någ­ra av däck­by­tar­na i Väs­te­rort och Jär­fäl­la.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Lou­i­se Born­hall Evelina Hertz

På en par­ke­ring vid Barkar­by han­dels­plats har fö­re­ta­get Däck­skif­tar­na sla­git upp ett tält, och där är det drop-in som gäl­ler för de som vill ha hjälp med däck­by­tet.

Vik­sjö­bon Sa­hu Ruck är en av de står ut­an­för täl­tet och får däc­ken byt­ta.

– Vi har va­rit bort­res­ta, men sagt länge att vi ska gö­ra det här, fast sen har det in­te bli­vit av. Vi har vän­tat tills det blev pa­nik, sä­ger han och ler.

Just den här mån­dags­för­mid­da­gen är det ing­en kö för att kir­ra bif­fen, men den 1 de­cem­ber ska vin­ter­däc­ken va­ra på en­ligt lag­bo­ken.

Den störs­ta ru­schen till däck­skif­tet sked­de för nå­gon må­nad se­dan när det var en till­fäl­lig köldsmoc­ka, och nu i hel­gen var det ock­så en våg bi­lis­ter som vil­le få däc­ken byt­ta i Barkar­by, be­rät­tar plats­che­fen.

– Det har va­rit gans­ka milt de se­nas­te vec­kor­na, så det har in­te va­rit nå­got tvång att by­ta akut. Vill in­te bli över­ras­kad He­le­na Bo­st­röm från Skäl­by byt­te till vin­ter­däck för tre vec­kor se­dan, el­ler sna­ra­re var det svär­fa­dern som fix­a­de det he­la.

– Det kom en hal­ka i bör­jan av november så vi vil­le va­ra ute i god tid. Men det bru­kar vi va­ra, så att man in­te blir över­ras­kad, sä­ger hon.

Chan­giz Kha­ti­bi­naz som står och lastar in va­ror i bi­len byt­te ock­så till vin­ter­däck för fle­ra vec­kor se­dan.

– Jag gör all­tid det, man vet in­te när snön kom­mer!

Många minns sä­kert snö­smoc­kan som slog till 2016 och ska­pa­de ka­os på stans bil­vä­gar. En­ligt Jes­se Jaa­ko, som job­bar på Tu­re­bergs gum­mi­verk­stad i Spånga, har det gjort att folk nu­me­ra är ute i bätt­re tid än förr när det gäl­ler vin­ter­däc­ken.

– Ja, vi mär­ker en skill­nad. Vi har haft en jämn ström se­dan ok­to­ber så det är många som har bytt re­dan. Folk ring­er ju nu ock­så men vi tar ba­ra bok­ning­ar så det är fullt, sä­ger han. ”Folk av­vak­tar” På Me­ko­no­men i Is­landstor­get tyc­ker man där­e­mot att hös­tens mil­da vä­der har spe­lat in in­för årets däck­by­tar­sä­song.

– Folk av­vak­tar så länge de kan, tills det blir is och frost på vägar­na. Sista vec­kan bör­jar folk hö­ra av sig och har ibland svårt att för­stå att det är ont om ti­der, sä­ger Ben Kha­ni som ar­be­tar i verk­sta­den.

Men, det finns såklart de som lär sig att hö­ra av sig i tid – oav­sett vä­der­lek, me­nar Ben Kha­ni.

– Folk lär sig si­na läx­or. De som in­te fick tid för­ra sä­song­en hör av sig in­nan sä­song­en bör­jar, sä­ger han.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Sa­hu Ruck, med Ju­li­an i fam­nen, har vän­tat till sista vec­kan med att by­ta däck. VÄN­TAT.

är tek­nisk råd­gi­va­re på Motor­män­nens riks­för­bund. Här ger han si­na bäs­ta tips. Carl-Erik Stjern­vall

Från 1 de­cem­ber är det vin­ter­däck som gäl­ler en­ligt lag­bo­ken. DÄCK­BYTE.

Chan­giz Kha­ti­bi­naz från He­le­nelund bru­kar va­ra ute i god tid med att GOD TID. by­ta däck.

”Vi bru­kar va­ra ute i god tid, så att man in­te blir över­ras­kad”, sä­ger Skäl­by­bon He­le­na Bo­st­röm. PLA­NE­RING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.