Olov­slund Ta­pet­se­rarvä­gen 4

Bromma Tidning - - HEMMA -

Mo­dernt, på­kostat hus på ett fa­mil­je­vän­ligt och attrak­tivt lä­ge i po­pu­lä­ra, om­tyck­ta och idyl­lis­ka kvar­ter. Här har man ro­fyll­da grön­om­rå­den, bra kom­mu­ni­ka­tio­ner, sko­lor och för­sko­la all­de­les in­på knu­ten! Hu­set är väl­pla­ne­rat med ge­nom­gå­en­de luf­ti­ga och lju­sa ytor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.