De fix­ar jobb­pepp för Väs­te­rorts tje­jer

Bromma Tidning - - BROMMA -

Den 4 de­cem­ber ord­nar Jobb­torg Väl­ling­by ett event för tje­jer och ic­ke­bi­nä­ra mel­lan 16 och 29 år som bor i Väs­te­rort. De job­bar med att hjäl­pa ung­do­mar och unga vux­na som var­ken går i sko­lan el­ler job­bar att hit­ta en sys­sel­sätt­ning.

Even­tet på­går mel­lan kloc­kan 16 och 18. För­u­tom att Jobb­torg har si­na coacher, stu­di­e­väg­le­da­re och ung­doms­kon­su­len­ter på plats så bjuds det även på mat och hen­namål­ning.

Plats: Fol­kets hus i Rin­ke­by. Ing­en för­an­mä­lan krävs. Fri en­tré.

FOTO: HEN­RIK BERGLUND

Nu har det bli­vit möj­ligt att öpp­na spär­rar­na med sin mo­bil­te­le­fon. LURÖPPNA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.