Rad­hus kan klub­bas – trots grann­pro­test

Rad­hus­pro­jek­tet i Noc­ke­by­hov har mötts av stark kri­tik från bo­en­de i om­rå­det. Nu ska ären­det tas upp i stads­bygg­nads­nämn­den – samdigt ska be­slut tas om yt­ter­li­ga­re hus­byg­gen i om­rå­det.

Bromma Tidning - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son SÄG VAD DU TYC­KER! Stock­holmDi­rekt.se

Sta­dens pla­ner på att byg­ga tju­go rad­hus i Noc­ke­by­hov har fått stark kri­tik. Nu ska den re­du­ce­ra­de pla­nen få en ny chans.

De rad­hus som pla­ne­ras på Tys­ka bot­tens väg i Noc­ke­by­hov har va­rit omdis­ku­te­ra­de. Spe­ci­ellt bland när­bo­en­de i Mäl­ar­blick som pro­te­ste­rat mot att den skogs­rem­sa de kal­lar för hund- el­ler få­gel­sko­gen skul­le om­vand­las till bo­stä­der, vil­ket Stock­holmDi­rekt skri­vit om ti­di­ga­re.

Fär­re rad­hus

Ef­ter sam­rå­det, med start i ja­nu­a­ri 2017, mins­ka­de man an­ta­let rad­hus och omdis­po- ne­r­a­de pla­nen så att stör­re de­len av grön­om­rå­det kun­de kvar­stå.

– Un­der plan­pro­ces­sens gång har pla­nen be­ar­be­tats suc­ces­sivt. Man har mins­kat an­ta­let rad­hus med tre och bred­dat ett centralt park­stråk samt flyt­tat hu­sen så att de kom­mer läng­re från Mäl­ar­blick. Man omdis­po­ne­ra­de även en par­ke­rings­y­ta vil­ket gjor­de att par­krum­met kun­de öka med 50 pro­cent, sä­ger Pe­ter Lun­de­vall på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

”Ett käns­ligt ären­de”

Istäl­let för 20 rad­hus in­ne­fat­tar den nya de­talj­pla­nen nu­mer 17 rad­hus för­de­la­de på två hus­läng­or om tio Det har va­rit ett käns­ligt ären­de så det är svårt att sä­ga vad som kom­mer ske nu. re­spek­ti­ve sju hus. Rad­hu­sen är i två vå­ning­ar och en su­ter­räng vå­ning mot Tys­ka Bot­tens väg.

Men vad som hän­der här­näst har Pe­ter Lun­de­vall svårt att sva­ra på. Pla­nen var att de­talj­pla­nen skul­le an­tas un­der stads­bygg­nads­nämn­dens se­nas­te mö­te, men så blev det in­te. I stäl­let blev ären­det bord­lagt.

– Det ska tas upp i näs­ta nämnd den 14 de­cem­ber. Det har va­rit ett käns­ligt ären­de så det är svårt att sä­ga vad som kom­mer ske nu. Det är möj­ligt att pla­nen över­kla­gas, sä­ger Pe­ter.

Un­der sam­ma nämnd­sam­man­trä­de ska Fa­mil­je­bo­stä­ders pro­jekt som möj­lig­gör för 95 lä­gen­he­ter i fler­bo­stads­hus upp för be­slut. De bå­da pro­jek­ten in­går i det pro­gram för väst­ra de­len av Noc­ke­by­hov som stads­bygg­nads­nämn­den klub­ba­de ige­nom 2013. Det to­ta­la pro­gram­met in­ne­bär 250 nya bo­stä­der i om­rå­det.

ILLUSTRATION: SMÅA AB

BYGGPLANER. Rad­hu­sen i Noc­ke­by­hov har väckt stark kri­tik. Nu har pla­nen re­du­ce­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.