KOM­PI­SAR FRÅN FÖRR

Vän­ner­na från ”Gangs­ter­höj­den” i Åkes­hov hål­ler fort­fa­ran­de ihop ef­ter 70 år.

Bromma Tidning - - Sidan 1 - Text: Jon­na Claes­son | Foto: Mi­kael Andersson

VÄN­NER FÖR LI­VET. Ef­ter 70 år hål­ler gäng­et ifrån Åkes­hov fort­fa­ran­de ihop

Kjell, Lennart, Leif, Mau­ritz och al­la de and­ra som var barn på ”Gangs­ter­höj­den” i Åkes­hov på 40 och 50-ta­let ses var­je år för någ­ra öl och en bit mat kring ju­le­tid.

I år är det fem­ton år se­dan de åter­sam­la­des för förs­ta gång­en.

– Det bör­ja­de med att en av oss dog. Då tänk­te jag och min vän Mau­ritz Wet­ter­horn att vi mås­te bör­ja sam­la al­li­ho­pa och träf­fas in­nan det hän­der igen, sä­ger Kjell Nor­din.

Kjell, som in­te är den bly­ga ty­pen, sat­te igång och le­ta­de upp te­le­fon­num­mer till de per­so­ner han min­des från barn­do­men.

– Det var ba­ra att bör­ja grä­va där man stod. Jag ring­de runt och frå­ga­de om nå­gon var in­tres­se­rad och det vi­sa­de ju sig att det var många som vil­le ses. Men det är in­te så lätt att ringa till män­ni­skor man in­te har pra­tat med på fem­tio år, sä­ger han.

Sju per­so­ner i en tvåa

Förs­ta året sam­la­des runt sju, åt­ta per­so­ner på re­stau­rang­bå­ten Mä­lardrott­ning­en vid Rid­dar­hol­men.

Men i år har Kjell hun­nit räk­na till

Vi kom­mer fort­sät­ta med det här så länge vi kan.

58 per­so­ner som mötts upp på den lil­la pu­ben i när­he­ten av om­rå­det där de väx­te upp.

– Vi bod­de i det fat­ti­gas­te om­rå­det i Brom­ma, up­pe på höj­den. Ett so­cio­e­ko­no­miskt ut­satt om­rå­de kan man sä­ga. Min fa­milj ha­de det gans­ka bra än­då, vi var tre per­so­ner på en tvåa men Mau­ritz ha­de det vär­re, sä­ger Kjell.

– Ja, jag tror vi var sju per­so­ner på 42 kvadrat­me­ter, tilläg­ger Mau­ritz.

”Stal cyklar i Äp­pel­vi­ken”

Var­för om­rå­det kal­la­des för Gangs­ter­höj­den vet de in­te rik­tigt. För in­te var det ba­ra kri­mi­nel­la som bod­de på adres­ser­na runt Bro­de­ri­vä­gen och Bård­gränd.

– Nej, vi som bod­de där såg det ju in­te så. Folk var in­te kri­mi­nel­la på det vi­set, det hand­la­de nog mer om al­ko­hol­miss­bruk och så. Men det gick bra för oss al­la, jag har då ald­rig va­rit spe­ci­ellt skräc­kin­ja­gan­de, sä­ger Kjell.

– Å and­ra si­dan drog vi till Äp­pel­vi­ken och pal­la­de äpp­len och stal cyklar. Men det som är ro­li­gast med det är ju att de grab­bar­na man var liv­rädd för som pojk ba­ra är gam­la gub­bar nu, sä­ger Jan Pers­son och skrat­tar.

Hur är det att träf­fa al­la igen, kän­ner man igen varand­ra?

– Det är fan­tas­tiskt. Men vi är många oli­ka ål­ders­grup­per så jag tror ex­em­pel­vis in­te att da­mer­na har koll på vil­ka vi små­kil­lar var. Dä­re­mot kanske det ser li­te bätt­re ut tvärtom, sä­ger Kjell.

Pla­nen för kväl­len är att vär­ma upp på pu­ben. När al­la kän­ner sig re­do blir det pro­me­nad längs med Brom­mas ga­tor för att åter­upp­le­va gam­la min­nen och ta sig till Åkes­hovs slott, där he­la gäng­et gick i små­sko­lan, för jul­bord.

Stäm­ning­en in­ne på pu­ben av­slö­jar att det kom­mer bli en lång kväll för bar­nen från höj­den. Och det lär knap­past bli den sista.

– Vi kom­mer fort­sät­ta med det här så länge vi kan. Al­la upp­skat­tar det och jag kan re­kom­men­de­ra det till al­la som tyc­ker om att um­gås, sä­ger Kjell.

VÄN­NER FÖR LI­VET. Mau­ritz Wet­ter­horn och Kjell Nor­din har hängt ihop he­la li­vet. Se­dan fem­ton år till­ba­ka ar­ran­ge­rar de Gangs­ter­höj­dens åter­träff.

ÅTER­TRÄFF. Vid ett av bor­den in­ne på pu­ben sit­ter Ire­ne Sö­der­man och hen­nes gam­la kam­ra­ter och kol­lar på gam­la klass­fo­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.