Många sätt att fi­ra årets Lu­cia

Bromma Tidning - - Stockholm -

I Väs­te­rort och Jär­fäl­la fi­ras Lu­cia på många håll. För­u­tom tra­di­tio­nell Lu­ci­as­ång bjuds det ock­så på bå­de häst­tåg, lus­se­dopp och skrid­sko­di­sco. Nå­got för al­la sma­ker med and­ra ord! LU­CI­A­TÅG FÖR HÄSTÄLSKARE

Väl­kom­men att fi­ra lu­cia med Rid­der­sviks häs­tar! Stäm­nings­full mu­sik och klapp­ran­de ho­var, in­ne på Rid­der­sviks gård finns glögg och lus­se­bul­lar dig som är fi­ka­su­gen.

Var? Lu­ci­a­tå­get ri­der från Rid­der­sviks stall kloc­kan 19 upp längs Rid­der­svik­shal­len.

När? Tors­dag 13 de­cem­ber kl 19. Fika­för­sälj­ning från kl 18.30.

TRE DA­GAR MED KUL­TUR­SKO­LAN

I år flyt­tar Kul­tursklan ut si­na upp­trä­dan­den i Väl­ling­by cent­rum. Un­der tre da­gar kan al­la som vill ta del av mu­sik, dans och te­a­ter. Var? Kfem, Väl­ling­by cent­rum. När? 11, 12, 13 de­cem­ber. Lu­ci­a­tå­get blir den 12 de­cem­ber kl 17.30.

FI­RA DUB­BELT I S:T TOMAS KYRKA

På själ­va Lu­ci­a­da­gen bju­der S:t Tomas in till bar­nens Lu­ci­a­tåg och upp­trä­dan­den av barn­kö­rer­na. Sön­da­gen den 16 de­cem­ber är det se­dan dags för jul­kon­sert med Lu­ci­ta­åg för de vux­na. Bäg­ge eve­ne­mang­en är gra­tis. Var? S:t Tomas kyrka, Väl­ling­by. När? Tors­dag 13 de­cem­ber kl 17 och sön­dag 16 de­cem­ber kl 16.

BARNKÖRER I HÄS­SEL­BY

Häs­sel­by vil­lastads kyrka och Häs­sel­by strands kyrka bju­der in till Lu­ci­a­fi­ran­de. Barn­kö­rer­na upp­trä­der un­der led­ning av Ka­rin Krigs­man Järnskoog.

Var? Häs­sel­by strands kyrka och Häs­sel­by vil­lastads kyrka.

När? Sön­dag 9 de­cem­ber kl 16 (Häs­sel­by vil­las­tad) och kl 18 (Häs­sel­by strand).

LU­CIA I BLACKANS BIBBLA

Ele­ver från Blac­ke­bergs gym­na­si­um lus­sar på bib­li­o­te­ket i Blac­ke­berg. Var? Blac­ke­bergs bib­li­o­tek. När? Tors­dag 13 de­cem­ber kl 17.15

BARNKÖRER I S:T BIR­GIT­TA KYRKA

Un­der led­ning av Ca­ri­na Olof­son bju­der kyr­kans barnkörer in till Lu­ci­a­tåg. Där­ef­ter tar ju­ni­or- och ung­domskö­rer­na vid med en kon­sert. Var? S.t Bir­git­ta kyrka, Noc­ke­by. När? Tors­dag 13 de­cem­ber kl 17 och 19.

LUCIAFIKA I SPÅNGA

Väl­kom­men på Lu­ci­a­fi­ran­de med mu­sik, kaf­fe och lus­se­kat­ter. Ka­rin Frö­lén på sång och Da­vid Berg­ström på pi­a­no. Var? Spånga För­sam­lings­hus, Värs­ta al­lé 1 När? Tors­dag 13 de­cem­ber kl 7.30.

SE PÅ LUS­SE­DOPP I JA­KOBS­BERG

I sim­hal­len i Ja­kobs­berg ar­ran­ge­ras lu­ci­a­tåg med lus­se­dopp. Det blir sim, konst­sim och vat­ten­po­loupp­vis­ning. Mu­sik­klas­ser från Tall­bo­hov­sko­lan upp­trä­der. En­tré kos­tar 30 kro­nor och an­ta­let plat­ser är be­grän­sat, så kom i god tid. Var? Jär­fäl­la­ba­det, Ja­kobs­berg När? Sön­dag 9 de­cem­ber, in­släpp kl 16.40. Det he­la på­går 17.20-18.20.

FI­RA LU­CIA MED SKRID­SKO­DI­SCO

I Ja­kobs­berg kan du fi­ra Lu­cia på isen när det är dags för skrid­sko­di­sco. En­tré kos­tar 30 kro­nor/barn el­ler 70 kro­nor för en fa­milj. Klub­bor är för­bjud­na och hjälm ob­li­ga­to­riskt. Korv och fi­ka kom­mer att fin­nas till för­sälj­ning. Var? Jär­fäl­la is­hall, Ja­kobs­berg När? Fre­dag 14 de­cem­ber kl 1820.20, in­släpp från 17.30. 18-19 mu­sik för yng­re barn och 19-20.30 för de äld­re.

FOTO: MOSTPHOTOS

LUSSEDAGS. I Väs­te­rort och Jär­fäl­la finns mas­sa al­ter­na­tiv för dig som vill fi­ra Lu­cia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.