Döm­des för ho­tell­mord vid Sol­val­la – över­kla­gar

Bromma Tidning - - Stockholm - Evelina Hertz [email protected]­rekt­press.se

Det var i ja­nu­a­ri i år som en man hit­ta­des av­li­den på ett ho­tell i Brom­ma. En 25-årig man döm­des se­na­re till 14 års fäng­el­se för mord i bå­de tings­rät­ten och hov­rät­ten. Nu över­kla­gas do­men till Högs­ta dom­sto­len.

Det var den 18 ja­nu­a­ri i år som en man på­träf­fa­des av­li­den på Pil­grims­hems ho­tell på Bäll­sta­vä­gen i Brom­ma. En an­nan man greps någ­ra da­gar se­na­re, miss­tänkt för mord. Bäg­ge män­nen bod­de vid till­fäl­let på ho­tel­let. En­ligt åkla­ga­ren ska off­ret att ha av­li­dit ef­ter att ha bli­vit kniv­hug­gen.

Tings­rät­ten gick se­dan på åkla­ga­rens lin­je och döm­de 25-åring­en för mord, till 14 års fäng­el­se samt ut­vis­ning då han in­te är svensk med­bor­ga­re. Han döm­des även till att be­ta­la ska­de­stånd. Hov­rät­ten fast­ställ­de se­na­re tings­rät­tens dom.

Nu över­kla­gar man­nen do­men till Högs­ta dom­sto­len.

– Vi de­lar in­te hov­rät­tens upp­fatt­ning att han ska dö­mas till mord, vi me­nar på att han age­rat i själv­för­svar, sä­ger man­nens ad­vo­kat Sa­man Pak­ne­jad.

Man­nen yr­kar på att han ska fri­as och an­nars i förs­ta hand dö­mas för vål­lan­de till an­nans död. En­ligt ad­vo­kat Sa­man Pak­ne­jad vill de ock­så att man­nen ska ge­nom­gå en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning.

För att må­let ska tas upp i Högs­ta dom­sto­len mås­te de be­vil­ja ett pröv­nings­till­stånd.

– Vi hop­pas att de ska läm­na be­sked in­om en till två vec­kor men man vet ald­rig, sä­ger Sa­man Pak­ne­jad.

FOTO: TAGE OLSIN/WIKIMEDIA COMMONS

ÖVER­KLA­GAR. Man­nen döm­des 14 års fäng­el­se för mor­det på en an­nan man i Brom­ma. Nu över­kla­gar han till Högs­ta dom­sto­len (bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.