Kungs­ga­tan grävs upp – för att få bort bil­tra­fi­ken

Bromma Tidning - - Stockholm - Per Brandt [email protected]­rekt­press.se

Mer plats för gå­en­de och ute­ser­ve­ring­ar. Bort med per­son­bils­tra­fi­ken. Så kan Kungs­ga­tan se ut när sta­den mås­te schak­ta upp och byg­ga om ga­tan för att re­no­ve­ra en led­nings­tun­nel.

Det är un­der Kungs­ga­tan, mel­lan Svea­vä­gen och Norr­lands­ga­tan, som en led­nings­tun­nel från 1911 nu har bli­vit så sli­ten och ris­tig att den mås­te re­no­ve­ras. En­ligt tra­fik­kon­to­ret har in­te led­nings­tun­neln, dit fas­tig­he­ter­na längs ga­tan har si­na led­ning­ar, bär­för­må­ga för att kla­ra da­gens tra­fiklas­ter. Stor tra­fik­på­ver­kan Nu vän­tas tra­fik­nämn­den klub­ba ige­nom tre mil­jo­ner för att ut­re­da ex­akt hur il­la är ställt det är med led­nings­tun­neln och hur snabbt den mås­te åt­gär­das.

– Det är så­da­na un­der­håll som mås­te gö­ras, de här kon­struk­tio­ner­na hål­ler in­te hur länge som helst. Även om det in­te per au­to­ma­tik är he­la ga­tan som grävs upp på en gång kom­mer det kraf­tigt att på­ver­ka fram­kom­lig­he­ten i in­ners­tan, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

Sam­ti­digt ska man se över hur ga­tan ska byg­gas upp igen. Det kan bli tal om sto­ra för­änd­ring­ar. Mer plats åt ute­ser­ve­ring­ar I tra­fik­kon­to­rets ”tra­fik- och ga­tu­mil­jö­plan för Ci­ty” finns en vision (se skis­sen ovan) för sträc­kan där kör­fäl­ten mins­kas till för­mån för stör­re trot­to­a­rer och plats för ute­ser­ve­ring­ar. Där har även per­son­bils­tra­fi­ken ta­gits bort och en­dast kol­lek­tiv­tra­fik och taxi får kö­ra på sträc­kan. Cy­klis­ter fö­reslås i vi­sio­nen pre­cis som idag de­la på kol­lek­tiv­kör­fäl­ten.

Men ex­akt hur den fram­ti­da ut­form­ning­en ska se ut är nå­got som nu ock­så ska stö­tas och blö­tas hos bå­de po­li­ti­ker och tjäns­te­män. Re­dan i vår vän­tas ett ge­nom­fö­ran­de­be­slut tas. Pro­jek­tet be­räk­nas kos­ta 150 mil­jo­ner kro­nor.

– Det är klart att det kom­mer bli myc­ket mer ut­rym­me för gå­en­de och det runt om­kring. Vi får titta på och dis­ku­te­ra in­te minst po­li­tiskt hur vi vill ha det i Ci­ty, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP).

VISION. Så här ser Kungs­ga­tan ut i en vi­sions­skiss i tra­fik­kon­to­rets ”tra­fikoch ga­tu­mil­jö­plan för ci­ty”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.