Så myc­ket dyrare blir det att par­ke­ra fel i Stock­holm

Bromma Tidning - - Stockholm - Per Brandt

Sta­den ska dra in ex­tra mil­jo­ner på höj­da par­ke­rings­bö­ter. Så här myc­ket vill man hö­ja bö­ter­na re­dan i vår.

Se­nas­te gång­en p-bö­ter­na höj­des i Stock­holm var 2017. Nu är det dags igen.

Ti­di­ga­re un­der hös­ten avi­se­ra­de den nya grön­blåa ma­jo­ri­te­ten att man pla­ne­rar att hö­ja fel­par­ke­rings­av­gif­ter­na re­dan näs­ta år på nytt. På för­hand fanns upp­gif­ter på att sta­den räk­na­de med att dra in 85 mil­jo­ner kro­nor på det, nå­got som kri­ti­se­rats från op­po­si­tions­håll.

Nu är det klart hur myc­ket man vill hö­ja bö­ter­na med.

Fel­par­ke­ring­ar som är tra­fik­far­li­ga/hind­ran­de höjs från 1 200 kro­nor till 1 300 kro­nor, vil­ket är max­ta­ket.

Med tra­fik­far­li­ga fel­par­ke­ring­ar me­nas ex­em­pel­vis stan­nan­de/ par­ke­ring på plat­ser där för­bud att stan­na rå­der, som i bus­skör­fält, i cy­kel­fält, på gång­ba­nor, på el­ler för nä­ra över­gångs­stäl­le och i re­ser­ve­rad p-plats för rö­rel­se­hind­ra­de.

Tra­fik­stö­ran­de/hind­ran­de upp­ställ­ning höjs från 850 kro­nor till 1 100 kro­nor.

Mind­re tra­fik­stö­ran­de upp­ställ­ning, som till ex­em­pel att par­ke­ra på en av­gifts­be­lagd p-plats utan att be­ta­la, höjs från 750 kro­nor till 900 kro­nor.

Tra­fik­nämn­den vän­tas fat­ta be­slut i frågan på kom­man­de sam­man­trä­de och ska bör­ja gäl­la 1 mars 2019.

En­ligt tjäns­te­män­nen så kan höj­ning­en, ba­se­rat på ti­di­ga­re sta­tistik, le­da till öka­de in­täk­ter på 74–75 mil­jo­ner kro­nor kom­man­de år för pe­ri­o­den 1 mars–31 de­cem­ber.

FOTO: SHAON CHAKRABORTY

HÖJS. Stock­holm ska hö­ja p-bö­ter­na näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.