MP öpp­nar för för­sälj­ning av kom­mu­na­la hy­res­hus

Bromma Tidning - - Stockholm - Mi­chael Toll

Ti­di­ga­re har Mil­jö­par­ti­et i Stock­holm stad va­rit tyd­li­ga med att de in­te vill se för­sälj­ning­ar av he­la kom­mu­na­la hy­res­rätts­fas­tig­he­ter till pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re. Men nu änd­rar par­ti­et stånd­punkt.

Det är en de­battar­ti­kel på Stock­holmDi­rekt som har väckt frågan om vad Stock­holms bo­stads­po­li­tik kom­mer ta för rikt­ning.

Den­nis We­din (M), bo­stads- och fas­tig­hets­bor­gar­råd, för­kla­rar där att det kan bli ak­tu­ellt med för­sälj­ning­ar av all­män­nyt­tans fas­tig­he­ter till pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re. Det­ta om sta­den kan sä­ker­stäl­la ”att kö­pa­ren är en väl- re­nom­me­rad och lång­sik­tig för­val­ta­re, och dess­utom vill­ko­ra att bo­stä­der­na ska fort­sät­ta va­ra hy­res­rät­ter un­der över­skåd­lig tid”.

Det här upp­rör­de op­po­si­tio­nen.

– Det går in­te att få ga­ran­ti­er för att hy­resvär­dar­na skö­ter sig och in­te hel­ler att hy­res­rät­ter­na in­te kom­mer om­vand­las till bo­stads­rät­ter el­ler säl­jas vi­da­re. Ge­nom ut­för­sälj­ning­ar av all­män­nyt­ti­ga hy­res­rät­ter till pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re ris­ke­rar allt­så hy­res­rät­ter­na att mins­ka, sä­ger Cla­ra Lind­blom (V), op­po­si­tions­bor­gar­råd, i ett press­med­de­lan­de.

Ti­di­ga­re har Mil­jö­par­ti­et för­kla­rat att de stäl­ler sig ba­kom om­bild­ning­ar av hy­res­rät­ter så länge det sker små­ska­ligt i yt­tersta­den och i om­rå­den där all­män­nyt­tan har en do­mi­ne­ran­de ställ­ning, och där det ini­tie­ras av de bo­en­de själ­va.

Dä­re­mot har MP va­rit tyd­li­ga: För­sälj­ning av he­la kom­mu­na­la hy­res­fas­tig­he­ter till pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re och vär­dar ska in­te va­ra ak­tu­ellt.

Men det gäl­ler allt­så in­te läng­re. MP stäl­ler sig i dag helt och fullt ba­kom Mo­de­ra­ter­nas de­battar­ti­kel.

” Vi har ing­et mer att till­läg­ga utan hän­vi­sar till Den­nis Wedins de­battar­ti­kel. Han ta­lar för he­la ma­jo­ri­te­ten i den”, häl­sar Christi­an Val­ters­son, pressek­re­te­ra­re för MP i Stads­hu­set.

FOTO: ERIK SIMANDER

NY PO­LI­TIK. Den grön­blå ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad öpp­nar för att he­la fas­tig­he­ter med kom­mu­na­la hy­res­rät­ter kan säl­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.