Äng­by IF vill lyf­ta fram kvinn­li­ga le­da­re

Bromma Tidning - - SIDAN 1 -

För om­kring två vec­kor se­dan fun­ka­de in­te tra­fik­lju­sen vid Is­landstor­get på fle­ra da­gar. Här är för­kla­ring­en. I bör­jan av december stod den hårt tra­fi­ke­ra­de kors­ning­en vid Is­landstor­get ut­an tra­fik­ljus i fle­ra da­gar. Nå­got som ställ­de till det för bå­de fot­gäng­a­re och cy­klis­ter.

– Det är ka­os och di­rekt livs­far­ligt. Det är en av Stock­holms mest tra­fi­ke­ra­de kors­ning­ar och där ska barn gå till sko­lan i regn och mör­ker, sa He­le­na Kvist till Brom­ma Tid­ning då.

För att sät­ta ut, un­der­hål­la och ta bort väg­mär­ken och skydds­an­ord­ning­ar vid väg­ar­be­ten krävs till­stånd av väg­håll­nings­myn­dig­he­ten – en så kal­lad tra­fi­kan­ord­nings­plan (TA-plan). Se­nast tre vec­kor in­nan ar­be­tet ska star­ta ska an­sö­kan om god­kän­nan­de av TA­plan läm­nas in till Tra­fik­ver­ket. An­sö­kan ska in­ne­hål­la skis­ser på hur de som ut­för ar­be­tet ska ska­pa en sä­ker ar­bets­plats för tra­fi­kan­ter och per­so­nal.

Men nå­gon så­dan ha­de in­te väg­ar­be­tet vid Is­landstor­get. Åt­minsto­ne in­te un­der dag­tid.

– Det finns en TA-plan som gäll­de på nät­ter­na och som följ­des men det fanns ing­en som gäll­de för dag­tid, sä­ger Malin­da Flod­man, press­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret. Hur kun­de det bli så?

– An­led­ning­en till det var ett miss­för­stånd mel­lan tra­fik­kon­to­ret och ent­re­pre­nö­ren, en TA-plan för dag­tid bor­de ha ta­gits fram och vi be­kla­gar att det in­te blev så.

Kan ni ga­ran­te­ra att sam­ma sak in­te sker i fram­ti­den?

– Det är verk­li­gen en all­var­lig si­tu­a­tion. Jag vet att mi­na kol­le­gor har sut­tit i många mö­ten och för­sökt re­da ut hur det har kun­nat bli så­här och vad man kan gö­ra för att det in­te ska bli så­här i fram­ti­den. Jonna Claesson

FOTO: YLVA BERGMAN

Tra­fik­lju­sen vid Is­landstor­get slu­ta­de fun­ge­ra för­ra vec­kan. Det be­rod­de på det sak­na­des en så kal­lad TA-plan. FUN­KA­DE IN­TE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.