RA­KA SPÅRET TILL MEDALJ I BRYSSEL

Jen­ny Samu­els­son är en av fö­rar­na som ska käm­pa om vins­ten när spår­vagns-EM av­görs i Bryssel i vår.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Jonna Claesson 073-600 69 31 [email protected]­rekt­press.se

God be­döm­ning, pre­ci­sions­för­må­ga och bow­ling. Det är någ­ra av gre­nar­na som Stock­holms­fö­rar­na trä­nar på in­för spår­vagns-EM i Bryssel.

Spår­vag­nar för of­tast tan­kar­na till Gö­te­borg men vi bor­de kanske tän­ka om. Eu­ro­pas bäs­ta spår­vagns­fö­ra­re finns fak­tiskt i Stock­holm. Det stod klart i maj 2018 ef­ter att spår­vagns-EM av­gjorts i tys­ka Stuttgart.

Den fjär­de maj är det dags för Stock­holms­fö­rar­na att för­sva­ra sitt pris. Den­na gång i Bryssel.

En av al­la fö­ra­re som för­be­re­der sig in­för täv­ling­en just nu är Jen­ny Samu­els­son, 45.

– Jag bör­ja­de job­ba som spår­vagns­fö­ra­re för ba­ra ett år se­dan. In­nan dess var jag buss­chauf­för i in­ners­tan i 18 år. Jag har all­tid gil­lat att kö­ra och min plan har va­rit att hin­na med att ta al­la ty­per av kör­kort. Nu har jag be­hö­rig- het för bil, mo­tor­cy­kel, buss och spår­vagn, be­rät­tar hon.

Jen­ny fick hö­ra ta­las om den sto­ra spår­vagn­s­täv­ling­en re­dan när hon bör­ja­de på Ar­ri­va och be­stäm­de sig di­rekt för att del­ta.

– För­ra året var jag så ny, då hann jag in­te kva­la. Men i år tän­ker jag gö­ra det. Jag har en bra täv­lings­part­ner som jag har stor till­tro till.

Öv­nings­ba­nor

I Ar­ri­vas de­på i Al­vik har man byggt upp öv­nings­ba­nor där fö­rar­na kan öva på sin pre­ci­sion och be­döm­ning. Ing­en vet än­nu vil­ka gre­nar som kom­mer un­der täv­lings­da­gen, men sta­tio­ner­na är in­spi­re­ra­de från ti­di­ga­re år.

Den 19 och 26 ja­nu­a­ri ska Jen­ny och hen­nes kom­pan­jon täv­la in­ternt mot si­na kol­le­gor. För­hopp­nings­vis är det just hon som får äran att re­pre­sen­te­ra Ar­ri­va och Stock­holm i maj.

– Det hop­pas vi på. Jag får li­ta på min pre­ci­sions­för­må­ga och mi­na ner­ver helt en­kelt, sä­ger hon.

Många ut­ma­ning­ar

Petrus Sar­men­to, lag­kap­ten och drift­chef på Ar­ri­va, me­nar att det är svårt att va­ra helt för­be­redd på vad som kom­ma skall, men han sä­ger att Stock­holms­fö­rar­na har god chans till än­nu en vinst.

– Dels vet vi ju in­te vil­ka gre­nar det blir, det är hel­ler in­te sam­ma vag­nar man kör med i Bryssel som hem­ma i Sve­ri­ge så ba­ra det är en ut­ma­ning i sig. Men vå­ra spår­vagns­fö­ra­re på Noc­ke­by­ba­nan och Tvär­ba­nan är otro­ligt skick­li­ga, sä­ger han.

Det är li­te ri­va­li­tet mel­lan stä­der­na på skoj så det är ju än­nu ro­li­ga­re om Stock­holm vin­ner över lil­le­bror Gö­te­borg.

Vad skul­le det be­ty­da att vin­na?

– Det är all­tid ro­ligt när ett lag från Sve­ri­ge vin­ner såklart. Dä­re­mot är det li­te ri­va­li­tet mel­lan stä­der­na på skoj så det är ju än­nu ro­li­ga­re om Stock­holm vin­ner över lil­le­bror Gö­te­borg ex­em­pel­vis, sä­ger Petrus Sar­men­to, lag­kap­ten och drift­chef på Ar­ri­va.

Kan det bli spår­vagns EM i Sve­ri­ge fram­ö­ver?

– Det har va­rit li­te prat om det fak­tiskt och det vo­re jät­te­ro­ligt om det blev så, sä­ger Petrus.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

TRÄ­NAR. Jen­ny kör bå­de Noc­ke­by­ba­nan och Tvär­ba­nan. Ty­värr hin­ner hon in­te öva in­för EM un­der ar­bets­pas­set men tes­tar gär­na öv­nings­ba­nor­na i Ar­ri­vas de­på i Al­vik.

GIL­LAR JOB­BET. ”Det bäs­ta med job­bet är kol­le­gor­na. Det är verk­li­gen män­ni­skor i al­la åld­rar med oli­ka bak­grun­der. Vi har jät­te­ro­ligt”, sä­ger hon.

KVÄLLSTUR. En­ligt drift­che­fen Petrus Sar­men­to är Noc­ke­by­ba­nan fa­vo­rit­lin­jen. ”Det är som en re­sa ge­nom histo­ri­en”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.