P-av­gif­ten slo­pas på fle­ra ga­tor i Brom­ma

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Jonna Claesson 073-600 69 31 [email protected]­rekp­tress.se

Det finns en lag från 1957 som sä­ger att kom­mu­nen in­te får ta ut av­gift för ga­tu­par­ke­ring om in­te par­ke­ring­en är tra­fik­stö­ran­de.

300 ga­tor i Brom­ma blir av­gifts­fria.

Det ef­ter att Trans­port­sty­rel­sen upp­hävt be­slu­tet om de kri­ti­se­ra­de par­ke­rings­av­gif­ter­na på vis­sa av stads­de­lens ga­tor.

Fram tills för nå­got år se­dan var ga­tu­par­ke­ring­ar­na gra­tis i Brom­ma. Men när de nya par­ke­rings­reg­ler­na in­för­des runt om i Stock­holm un­der 2017 och 2018 blev Brom­ma­bor­na tvung­na att pröj­sa fem kro­nor per tim­me för sin par­ke­ring, un­der var­da­gar mel­lan kloc­kan 7–19.

Men av­gif­ter­na i Brom­ma blev in­te lång­va­ri­ga. Be­slu­tet över­kla­ga­des av en Brom­ma­bo som nu har fått rätt och un­der fre­da­gen den 20 de­cem­ber val­de Trans­port­sty­rel­sen att upp­hä­va be­slu- tet, vil­ket Da­gens Ny­he­ter var först med att be­rät­ta.

En­ligt Trans­port­sty­rel­sen bor­de kom­mu­nen ha ut­rett och mo­ti­ve­rat be­slu­tet att in­fö­ra par­ke­rings­av­gif­ter­na bätt­re.

Kan va­ra otillå­tet

– Det finns en lag från 1957 som sä­ger att kom­mu­nen in­te får ta ut av­gift för ga­tu­par­ke­ring om in­te par­ke­ring­en är tra­fik­stö­ran­de. I den ut­red­ning som finns nu har kom­mu­nen in­te mo­ti­ve­rat si­na be­slut på ett så­dant sätt att Trans­port­sty­rel­sen kan av­gö­ra om av­gif­ter be­hövs för tra­fi­kens ord­nan­de. Man får allt­så in­te ta ut av­gift för par­ke­ring ba­ra för att, sä­ger Lars Ham­mar, ut­re­da­re på Väg och järn­väg på Trans­port­sty­rel­sen till Stock­hol­mDi­rekt.

En­ligt Malin­da Flod­man, press­kon­takt på Tra­fik­kon­to­ret, har man ba­ra ut­rett de lo­ka­la tra­fik­fö­re­skrif­ter som över­kla­gats, vil­ket är 289 styc­ken.

Hälf­ten av ga­tor­na kos­tar

– Det är un­ge­fär hälf­ten av de ga­tor där av­gif­ter­na in­förts i Brom­ma, res­ten kom­mer fort­fa­ran­de va­ra av­gifts­be­lag­da, sä­ger hon.

På frågan om upp­häv­ning­en kom­mer på­ver­ka and­ra stads­de­lar i Stock­holm där par­ke­rings­av­gif­ter­na in­förts är sva­ret nej.

– Vad jag för­står det som ha­de ma­net t tre vec­kors föns­ter­på­sig att över­kla­ga be­slu­tet när det­ta in­för­des. Nu kan man in­te över­kla­ga läng­re, sä­ger Malin­da Flod­man.

Så man kom­mer in­te se över om mo­ti­ve­ring­ar­na för par­ke­rings­av­gif­ter­na är till­räck­li­ga för and­ra de­lar av Stock­holm?

– Nej, men kanske att det här på­ver­kar hur man gör med par­ke­rings­av­gif­ter i Stock­holm i fram­ti­den el­ler i res­ten av lan­det, sä­ger hon.

FO­TO: STOCK­HOLM STAD

AV­GIFT. Nu slo­pas par­ke­rings­av­gif­ter­na på runt 300 ga­tor i Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.