Ut­red­ning om döds­o­lyc­ka kan läg­gas ner

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Louise Bornhall

Buss­chauf­fö­ren som kör­de på ett barn i Råcksta kan kom­ma att bli fri från rätts­li­ga följ­der. Det ska ha va­rit myc­ket svårt för fö­ra­ren att se bar­net som sprang ut i vägen, vi­sar polisens ut­red­ning.

Det var på ef­ter­mid­da­gen den 27 no­vem­ber som döds­o­lyc­kan, där ett 3-årigt barn blev påkört av en buss på Sö­der­ber­ga al­lé, in­träf­fa­de.

Polisens ut­red­ning vi­sa­de i ett ti­digt ske­de att 3-åring­en sprung­it ut på vägen fram­för bus­sen, just när den star­tat. Buss­chauf­fö­ren ska in­te ha märkt vad som hänt för­rän bus­sen vänt och kom­mit till­ba­ka någ­ra mi­nu­ter se­na­re.

Bus­sen be­slag­togs av po­li­sen för un­der­sök­ning, och de har ock­så har grans­kat över­vak­nings­fil­mer från hän­del­sen.

Nu ser det ut som att buss­chauf­fö­ren kan slip­pa rätts­li­ga följ­der, vil­ket Mitt i Väs­te­rort var först att skri­va om.

– Frågan har va­rit om buss­chauf­fö­ren haft en möj­lig­het att se flic­kan när hon kom­mer fram­för fron­ten på bus­sen. Och det har vi­sat sig att det finns dol­da vinklar när en så li­ten per­son be­fin­ner sig fram­för fron­ten, sä­ger Hans Brandt, för­un­der­sök­nings­le­da­re, till Stock­hol­mDi­rekt.

Men någ­ra be­slut är än­nu in­te tag­na, utred­ning­en fort­sät­ter och det kan drö­ja må­na­der in­nan al­la hand­ling­ar i ären­det är in­ne.

– Vi kom­mer att ta ett be­slut när vi fått al­la hand­ling­ar, det är in­te av­gjort än, sä­ger Hans Brandt.

OLYCKA. Det var i no­vem­ber som ett 3-årigt barn av­led av si­na ska­dor ef­ter att ha bli­vit påkörd av buss i Sö­der­ber­ga al­lé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.