HÄSSELBY STRAND

Bromma Tidning - - BROMMA -

I Hässelby strand cent­rum hål­ler de sista bo­stä­der­na nu på att bli kla­ra i kvar­te­ret Mynt­ka­bi­net­tet. Det blir 161 bo­stads­rättslä­gen­he­ters om byggs­av ALM Equi­ty. I hu­set blir det även tre bu­tikslo­ka­ler, det är dock in­te klart vil­ka som ska hy­ra dem. Sam­ti­digt job­bar sta­den med att rus­ta upp Mal­tes ho l m stor­get som bli rett helt nytt torg. Bland an­nat blir det ny sten­lägg­ning, plan­te­ring­ar och träd. Det blir ock­så nya sitt­plat­ser och en ny tor­gy­ta. Tor­get be­räk­nas bli klart un­der hös­ten 2019. I vår på­bör­jas ock­så ar­be­tet med en ny ron­dell.

In­flytt­ning: Mars 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.