Vil­lain­brot­ten mins­ka­de kraf­tigt i Brom­ma 2018

Bromma Tidning - - BROMMA - Jonna Claesson [email protected]­rekt­press.se

Vil­la- och rad­husin­brot­ten i Brom­ma mins­ka­de re­jält 2018 jäm­fört med fö­re­gå­en­de år. Det vi­sar sta­tistik som Grann­stöd Brom­ma har sam­man­ställt. Men vad det be­ror på har po­li­sen ing­en aning om i nu­lä­get.

År 2017 gav ing­en gläd­je­kal­kyl på in­brotts­fron­ten. I Brom­ma öka­de vil­lain­brot­ten med cir­ka 12 pro­cent från året in­nan. Men störs­ta ök­ning­en sked­de fak­tiskt i lä­gen­he­ter: över 40 pro­cent. Högs­ta siff­ran upp­mät­tes i no­vem­ber 2017, då be­gicks 49 lä­gen­hets­in­brott.

Men 2018 såg siff­ror­na be­tyd­ligt bätt­re ut. Re­dan i ju­li kom Grann­stöd i Brom- ma med gläd­jan­de be­sked och tren­den har hål­lit i sig. Den se­nas­te sta­tisti­ken vi­sar att vil­la- och rad­husin­brot­ten mins­ka­de med he­la 63 pro­cent jäm­fört med 2017 och lä­gen­hets­in­brot­ten med 12 pro­cent.

– Den här minsk­ning­en gäl­ler fram­förallt från och med som­ma­ren och fram­åt. Det är en re­jäl ned­gång och gläd­jan­de för väl­digt många, sä­ger Mat­ti Rön­nqvist, kom­mun­po­lis.

Men vad minsk­ning­en be­ror på har po­li­sen ing­en aning om.

– Vi öns­kar att det be­ror på någon­ting som vi på po­li­sen har gjort, men så är det in­te. Det är li­te för­vå­nan­de, om man får an­vän­da det or- det, sä­ger Mat­ti Rön­nqvist.

En­ligt ho­nom har po­li­sen i Brom­ma in­te någ­ra re­sur­ser som job­bar in­rik­tat på den här ty­pen av brott. Men in­brott all­tid lig­ger högt upp på pri­o­ri­te­rings­lis­tan, en­ligt Mat­ti Rön­nqvist.

– Det är väl­digt kom­plext att job­ba med den här ty­pen av brott. In­brot­ten sker dag­tid som nat­te­tid på oli­ka plat­ser och på oli­ka vec­ko­da­gar, sä­ger han.

Tror du tju­var­na är kla­ra med Brom­ma?

– Myc­ket bra frå­ga fak­tiskt. Minsk­ning­en är så mar­kant att någon­ting mås­te ha hänt, men vad det be­ror på vet vi in­te i nu­lä­get.

GLÄD­JAN­DE. In­brot­ten i Brom­ma mins­kar och kom­mun­po­li­sen Mat­ti Rön­nqvist hop­pas att tren­den hål­ler i sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.