Nya ba­nor för ra­di­o­styr­da bi­lar öpp­nar i Väs­te­rort

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Eve­li­na Hertz eve­li­[email protected]­rekt­press.se

Väs­te­rorts RC Sport­klubb, som kör ra­di­o­styr­da bi­lar i Lövs­ta, flyt­tar in­om­hus. Nu har de hit­tat en stor lo­kal i Vins­ta – där de den 19 ja­nu­a­ri ord­nar täv­ling­ar.

Vi har ti­di­ga­re skri­vit om Väs­te­rorts RC Sport­klubb som le­tat ef­ter en in­om­huslo­kal för att kun­na kö­ra ra­di­o­styr­da bi­lar även un­der vin­ter­sä­song­en. Nu har de lyc­kats hit­ta en lo­kal på Skat­te gårds­vä­gen 130.

– Vi har en full­stor ba­na och en ny­börj­ar­ba­na. Tan­ken är att man ska kun­na kö­ra med vil­ken ra­di­o­styrd bil som helst på ny­börj­ar­ba- nan. Vi kom­mer ha ny­bör­jar­trä­ning­ar på sön­da­gar, sä­ger Fredrik Eng­man, sty­rel­se­med­lem.

Ba­nor­na öpp­na­de re­dan in­nan jul men den 19 ja­nu­a­ri blir det dags för det sto­ra testet. Då an­ord­nas den tred­je del­täv­ling­en i cu­pen Win­ter In­do­or RB. To­talt kom­mer 90 per­so­ner att va­ra med och kö­ra och det är gra­tis för al­la som vill kom­ma och tit­ta.

– Vi stäl­ler upp med ett 20-tal täv­lan­den från klub­ben. Even­tu­ellt kom­mer vi ha gra­tis pro­va-på-till­fäl­len bå­de un­der täv­lings­da­gen och da­gen in­nan un­der trä­ning­en, sä­ger Fredrik Eng­man.

I år fi­rar klub­ben, som har sin ut­om­hus­ba­na i Lövs­ta, 40 år. Fredrik Eng­man be­rät­tar att de tack va­re två spon­so­rer kom­mer kun­na er­bju­da barn och unga som är med­lem­mar att kö­ra gra­tis på de nya ba­nor­na i Vins­ta.

– Det van­li­ga är att man mås­te be­ta­la var­je gång man kör men nu kom­mer barn och unga upp till och med 20 år som är med­lem­mar att kun­na kö­ra gra­tis, sä­ger Fredrik Eng­man.

För mer in­for­ma­tion om öp­pet­ti­der – kol­la in Väs­te­rort in­do­or rc are­na på Fa­ce­book.

FULL SPEED. Väs­te­rort RC sport­klubb har sin ut­om­hus­ba­na i Lövs­ta. Nu har de hit­tat en in­om­hus­ba­na för vin­ter­sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.