Pla­ner­na för nya kvar­ter i Blac­ke­berg väx­er.

Kan gå från som mest 650 lä­gen­he­ter till 950

BrommaDirekt - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg 073-600 69 31 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Vi har in­spi­re­rats av vil­lor­na i Söd­ra Äng­by.

Nu är pla­nen på 420 nya lä­gen­he­ter på Blac­ke­bergs­vä­gen och Blac­ke­bergs­bac­ken ute på sam­råd. Pro­jek­tet är en del i att byg­ga sam­man Söd­ra Äng­by och Blac­ke­berg – som nu väx­er från 650 nya bo­stä­der till 950.

Vi har vid fle­ra till­fäl­len skri­vit om de 523 bo­stä­der som pla­ne­ras att byg­gas vid Is­landstor­get för att kopp­la sam­man Blac­ke­berg med Söd­ra Äng­by. Det är etapp 1 av cir­ka 950 bo­stä­der som ska byg­gas i om­rå­det. Förs­ta etap­pen be­rör bo­stä­der längs Hol­bergs­ga­tan och Zorn­vä­gen, en för­sko­la samt ett nytt klubb­hus till Äng­by söd­ra boll­plan.

För­u­tom det­ta ska ga­tor och tor­get rustas upp, och en­ligt Björn He­din, bygg­pro­jekt­le­da­re vid ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, kom­mer det ta tre till fy­ra år in­nan förs­ta etap­pen är fär­dig.

– I höst är det upp­hand­ling med ent­re­pre­nö­rer, och pro­duk­tions­start kan kom­ma att star­ta in­nan årets slut, sä­ger Björn He­din.

Ska smäl­ta in

Nu är etapp 2 och 3 ute på sam­råd. Det rör sig om 420 bo­stä­der för­de­lat på 21 bygg­na­der som ska byg­gas på Blac­ke­bergs­vä­gen och Blac­ke­bergs­bac­ken.

– To­talt var det pla­ne­rat för 550 till 650 bo­stä­der i he­la om­rå­det, etapp 1, 2 och 3, i pro­gram­s­ke­det, men som det ser ut nu blir det to­talt sett fler, sä­ger Mar­tin Wer­ners­son, plan­kon­sult på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

I stäl­let rör det sig allt­så om runt 950 bo­stä­der to­talt.

En­ligt Mar­tin Wer­ners­son har man job­bat med att de nya bo­stä­der­na ska smäl­ta in bland be­fint­lig be­byg­gel­se.

– Vi har tit­tat på färg­sätt­ning­en och ut­form­ning­en av bygg­na­der­na, där vi in­spi­re­rats av vil­lor­na i Söd­ra Äng­by, men vi har även ta­git färg­mäs­sig in­spi­ra­tion från de li­te mör­ka­re, na­tur­fär­ga­de de­lar­na i Blac­ke­berg, sä­ger han.

Sam­ti­digt ska Blac­ke­bergs­vä­gen få en gång- och cy­kel­ba­na, och Blac­ke­bergs­bac­ken får en trot­to­ar mot norr.

Sam­rådsmö­te i au­gusti

Mar­tin Wer­ners­son be­rät­tar att hälf­ten av bo­stä­der­na som byggs i etapp 2 och 3 kom­mer va­ra hy­res­rät­ter, och hälf­ten bo­stads­rät­ter.

– Det kom­mer va­ra bå­de koo­pe­ra­ti­va och van­li­ga hy­res­rät­ter av SKB och Pri­mu­la, och se­dan byg­ger HSB bo­stads­rät­ter­na, sä­ger han.

Den 28 au­gusti är det sam­rådsmö­te i Söd­ra Äng­by sko­la där bo­en­de i om­rå­det kan tyc­ka till om för­sla­get.

BYGG­PRO­JEKT. 420 lä­gen­he­ter på Blac­ke­bergs­vä­gen och Blac­ke­bergs­bac­ken lig­ger ute på sam­råd just nu. Här är en vi­sions­skiss på hur vyn från Blac­ke­bergs­bac­ken väs­terut kan se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.