Är du på­läst om det lit­te­rä­ra Väs­te­rort? Tes­ta vårt quiz!

Fan­ta­si, spän­ning, skräck och ro­man­tik. Böc­ker­nas värld bju­der på myc­ket! Men har du koll på hur lit­te­ra­tur­värl­den ser ut i di­na hem­kvar­ter? Här kan du tes­ta di­na kun­ska­per och kanske sam­ti­digt få ett el­ler an­nat bok­tips!

BrommaDirekt - - SIDAN 1 - Sam­man­ställ­ning: Lou­i­se Bornhall, Evelina Hertz

1 MORD I IDYLLEN

I den­na sö­ta ko­lo­nistu­ga knå­par för­fat­ta­ren So­fie Sa­ren­brant ihop si­na dec­ka­re. De ut­spe­lar sig näs­tan all­tid i sam­ma stads­del som stu­gan lig­ger i, vil­ken?

1. Brom­ma.

X. Väl­ling­by.

2. Spånga.

2 KARRIÄRBYT­E

Jär­fällaupp­väx­ta To­ve Als­ter­dal har skri­vit fem spän­nings­ro­ma­ner, varav en ex­em­pel­vis ut­spe­lar sig i Ja­kobs­berg. Vad har hon bland an­nat job­bat som ti­di­ga­re, en ar­bets­plats där ock­så en av hen­nes böc­ker ut­spe­lar sig?

1. Men­talskö­ta­re på Bec­kom­ber­ga sjuk­hus.

X. Kock på Miche­lin­krog.

2. Lä­ka­re på rätts­me­di­cin.

3 VAMPYRSKAP­ARE

Ro­ma­nen ”Låt den rät­te kom­ma in” sat­te Blac­ke­berg på vam­pyr­kar­tan när den kom 2004, och har fil­ma­ti­se­rats i bå­de Sve­ri­ge och USA. Vem är det som har skri­vit den­na mo­der­na skräck­klas­si­ker?

1. Magnus Nor­din.

X. Sa­ra Berg­mark El­f­gren.

2. John Ajvi­de Lin­dqvist.

4 VIK­TIG VIL­LA

1934 skrev pa­ret och S-po­li­ti­ker­na Al­va och Gun­nar Myr­dal boken ”Kris i be­folk­nings­frå­gan”. Var lig­ger vil­lan som de­ras vän Sven Mar­ke­li­us ri­ta­de till dem, och som kort och gott döp­tes till Vil­la Myr­dal? 1. Sto­ra mos­sen.

X. Ålsten.

2. Häs­sel­by vil­las­tad.

5 FÖR BOKMALAR

En av för­fat­tar­na som var med på vå­rens upp­la­ga av Bok­mån­dag på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Väl­ling­by var Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri. Där be­rät­ta­de han om sin se­nas­te bok ”Pap­paklau­su­len”. Men vad he­ter hans upp­märk­sam­ma­de de­but­ro­man?

1. Allt jag in­te minns. X. Jag ring­er mi­na brö­der.

2. Ett öga rött. 6 FAMILJEHIS­TORIA ”Bec­kom­ber­ga: Ode till min fa­milj” av Sa­ra Strids­berg hand­lar om en per­son vars pap­pa är in­ta­gen på Bec­kom­ber­ga sjuk­hus, och sto­ra de­lar av boken ut­spe­lar sig där. I dag är Bec­kom­ber­ga om­byggt till bo­stä­der. När stäng­de men­tal­sjuk­hu­set?

1. 1995.

X. 1990.

2. 1993.

7 ABC, DU ÄR MI­NA TAN­KAR...

Måns Wa­den­sjö gav för någ­ra år se­dan ut ro­ma­nen ”ABC-sta­den”, som in­te helt otip­pat ut­spe­lar sig i Väl­ling­by. Vad står bok­stä­ver­na för i ABC-sta­den? 1. An­das, bo, cyk­la. X. All­män­nyt­ta, bo­stad, centralt. 2. Ar­be­te, bo­stad, cent­rum.

8 GENREDROTT­NING

Si­mo­na Ahrnstedt från Ja­kobs­berg har med si­na böc­ker bi­dra­git till att flyt­ta in en sär­skild bok­gen­re till fin­rum­men. Vil­ken då?

1. Zom­bi­e­skräck.

X. Ro­man­ce.

2. Sci-fi om ut­omjording­ar.

9 LÅNSUGEN?

I som­mar kom­mer bib­li­o­te­ken i Spånga och Häs­sel­by vil­las­tad att hål­la stängt i åt­ta vec­kor. Hur kan man få tag på en bok från dem på an­nat sätt? 1. Ge­nom en bok­ki­osk på Spånga torg. X. Ge­nom en bok­cy­kel.

2. De hän­vi­sar till e-böc­ker.

10 MODIG FÖR­FAT­TA­RE

2016 kom Karl Mo­digs de­but, en ung­doms­bok som ut­spe­lar sig i Spånga. Vad hand­lar den om?

1. Två ton­å­ring­ar som får su­per­kraf­ter X. Att växa upp i Spånga

2. Ett myste­ri­um på Spånga gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.