I 70 år har vän­ner­na hål­lit kon­tak­ten.

Vän­ner­na ses var­je år se­dan 1949

BrommaDirekt - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg 073-600 69 31 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Jag skul­le egent­li­gen ha gått ut 1948, men jag fick TBC och var bor­ta ett år.

Det är en van­lig tra­di­tion att ha klas­så­ter­träff ef­ter 10, 25 el­ler 50 år. Men flick­klas­sen som gick ut Söd­ra Äng­by sko­la 1949 ses of­ta­re än så. Ef­ter 70 år är ge­men­ska­pen li­ka stark då som nu.

1949 gick Bar­bro Kil­gren, Mo­na Bo­tes, Gun­vor Säfqvist, Be­rit Sö­der­ström och Mo­na-Li­sa Rist­born ut åt­ton­de klass i Söd­ra Äng­by sko­la. Året ef­ter in­för­de riks­da­gen en­hets­sko­la, det som idag kal­las för grund­sko­la med ni­o­å­rig skol­form.

– Jag skul­le egent­li­gen ha gått ut 1948, men jag fick TBC och var bor­ta ett år. När jag kom till­ba­ka fick jag in­te va­ra med på hem­kun­ska­pen el­ler gym­nasti­ken ef­tersom jag va­rit på sa­na­to­ri­um, så jag gick trä­slöjd och häng­de med kil­lar­na, sä­ger Bar­bro Kil­gren.

I år är det 70 år se­dan klass­kam­ra­ter­na slu­ta­de sko­lan, men de har setts var­je år se­dan dess. Från bör­jan var det lä­ra­rin­nan Bir­git­ta som an­ord­na­de åter­träf­far­na, en tra­di­tion som har levt vi­da­re se­dan dess.

– Bir­git­ta var den bäs­ta lä­ra­re vi haft, hon ska­pa­de en så­dan sam­man­håll­ning i klas­sen, och ef­ter att vi gått ut sko­lan bjöd hon i 20 års tid hem oss på frukt­sal­lad, be­rät­tar Mo­na Bo­tes.

– Vi var som en fa­milj, fyl­ler Be­rit Sö­der­ström i.

Vän­ner­na vi­sar gam­la bil­der från skol­ti­den. På ett fo­to är de på klass­re­sa i Ham­marstrand i Jämt­land och åker ski­dor. På ett an­nat är de hem­ma hos lä­ra­rin­nan på åter­träff.

Ibland ses de hem­ma hos nå­gon, vid 65-års­ju­bi­le­et åt de på Gon­do­len och idag blev det lunch på Drott­ning­holm.

Nytt om­rå­de väx­te fram

I klas­sen var de 13 ele­ver och någ­ra av de förs­ta att gå i Söd­ra Äng­by sko­la, som bygg­des 1946. Ti­di­ga­re gick de i Nor­ra Äng­by. De be­skri­ver skol­ti­den i Söd­ra Äng­by som bra, när he­la om­rå­det var väl­digt nytt.

– Jag minns en gång när vi ha­de ori­en­te­ring i sko­gen. Då kom två män och frå­ga­de ’hur länge ska frök­nar­na va­ra här, vi ska bör­ja spränga nu’. Man höll näm­li­gen på att byg­ga Blac­ke­berg då, be­rät­tar Bar­bro Kil­gren.

Un­der årens gång har de bli­vit allt fär­re på åter­träf­far­na, fle­ra har gått bort.

– Vi får se hur många vi blir näs­ta år, sä­ger Mo­na-Li­sa Rist­born.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

VÄN­NER. Mo­na-Li­sa Rist­born, Mo­na Bo­tes, Bar­bro Kil­gren, Gun­vor Säfqvist och Be­rit Sö­der­ström gick ut Söd­ra Äng­by sko­la för 70 år se­dan och har träf­fats var­je år se­dan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.