Rum­met som ska räd­da Brom­ma­bor­na vid kris

SKYDDSRUM. In­till t-ba­nesta­tio­nen vid Brom­ma­plan finns ett av sta­dens skyddsrum. Där kan 180 per­so­ner sö­ka skydd vid kris el­ler krig.

BrommaDirekt - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg

Runt hör­net vid Brom­maplans tun­nel­ba­nesta­tion finns ett av Sve­ri­ges 65 000 skyddsrum. Om det blir krig, är det hit 180 per­so­ner kan fly. Vi följ­de med ner un­der mar­ken för att ta en titt.

– Ur­säk­ta, vad är det där?

När Roland Ask­man lå­ser upp häng­lå­set till grin­den på ga­tan går tre unga tje­jer för­bi, och stan­nar ny­fi­ket.

– Det är ett skyddsrum, sva­rar han.

Vi står utan­för skydds­rum­met på Klä­des­vä­gen vid Brom­ma­plan. Det bygg­des på 40-ta­let, och från bör­jan var det ba­ra tun­nel­ba­ne­re­se­nä­rer­na som skul­le ner dit vid en even­tu­ell krigs­si­tu­a­tion. Men nu är det till­gäng­ligt för al­la. Det ägs av Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB), men för­val­tas av tra­fik­för­valt­ning­en, där Roland Ask­man är skydds­rum­s­an­sva­rig.

Plats för 180 per­so­ner

Vi går ner för trap­pan, fort­fa­ran­de ut­om­hus, där någ­ra har ta­git sig in och klott­rat på väg­gar­na. Roland öpp­nar dörr ef­ter dörr och sak­ta men sä­kert när­mar vi oss skydds­rum­met.

– De förs­ta dör­rar­na är slus­sar med stöt­vågs­ven­ti­ler, om det blir ett bom­ban­fall så ska de slu­ta tätt, be­rät­tar han.

Ef­ter att ha gått ge­nom en un­der­jor­disk gång är vi fram­me i själ­va rum­met. Tra­fik­för­valt­ning­en har hand om 120 skyddsrum som finns i an­slut­ning till kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holm. Stor­le­kar­na på rum­men va­ri­e­rar, här i Brom­ma­plan finns det plats för 180 per­so­ner, vil­ket ger 0,75 kvadrat­me­ter yta per per­son.

– Vi har un­der­hållsle­ve­ran­tö­rer som drif­tar skydds­rum­men. En gång i må­na­den är de här och ser över belys­ning, ut­rust­ning och att luft­fuk­tig­he­ten är okej, be­rät­tar Roland.

På ena si­dan står två grö­na vat­ten­tan­kar med plats för 1000 ku­bik­me­ter vat­ten som ska fyl­las. Li­te läng­re bort står två bås med skyn­ken för, där det är tänkt att to­a­let­ter­na ska mon­te­ras upp.

48 tim­mar att för­be­re­da

Om en si­tu­a­tion skul­le upp­stå där skydds­rum­met be­hö­ver an­vän­das, är det tra­fik­för­valt­ning­en som ska se till att rum­met är upplåst. Se­dan ska det ta max 48 tim­mar in­nan skydds­rum­met är iord­ning­ställt, nå­got som är upp till in­vå­nar­na själ­va.

– Ti­di­ga­re var det rädd­nings­tjäns­ten och ci­vil­för­sva­ret som an­sva­ra­de för att byg­ga upp det, men sta­ten har ta­git bort det. Men det finns en pärm i var­je skyddsrum med in­struk­tio­ner på hur man gör, sä­ger Roland.

Det hand­lar bland an­nat om att sät­ta upp gum­mi­lis­ter runt dör­rar­na för att tä­ta dem, och att mon­te­ra fast fil­ter på ven­ti­la­tions­ag­gre­ga­ten för att mot­ver­ka att even­tu­ell gif­tig gas läc­ker in i rum­met.

I rum­met finns ock­så en ra­dio som går att an­vän­da för att kon­tak­ta en sam­bands­cen­tral. Tan­ken är att man ska kla­ra sig i minst 24 tim­mar ef­ter att ha stängt dör­ren till rum­met. Men det finns ing­en mat el­ler fil­tar, det får man ta med sig själv un­der för­be­re­del­ser­na.

I för­rå­det finns även för­band, en bår och ställ­ning­ar att an­vän­da i fall nå­gon skul­le bry­ta be­net. Roland öpp­nar upp sjuk­vårds­väs­kan.

– Oj, den här be­hö­ver nog by­tas ut, sä­ger han när han ser att för­pack­ning­ar­na bör­jar bli slit­na.

Al­la skyddsrum har dör­rar som öpp­nas in­åt. Det­ta är för att om det skul­le ske nå­got form av ras utan­för, ska man lät­ta­re kun­na ta sig ut.

Har det här skydds­rum­met behövt an­vän­das nå­gon gång?

– Nej, men ti­di­ga­re var det en krö­ga­re som hyr­de det för att för­va­ra si­na dy­ra vin­flas­kor här. Även so­la­ri­um har hyrt skyddsrum, och mu­si­ker har an­vänt dem som replo­kal.

En­ligt tra­fik­för­valt­ning­en ar­be­tar man på sikt med att in­te sö­ka ef­ter nya hy­res­gäs­ter när kon­trak­tet väl lö­per ut.

Roland Ask­man, skydds­rum­s­an­sva­rig, och Elin Lind­ström, press­kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­för­valt­ning­en, be­rät­tar om skydds­rum­met och hur det fun­ge­rar.

GUIDAR. Elin Lind­ström, press­kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­för­valt­ning­en, be­rät­tar om skydds­rum­met och hur det fun­ge­rar.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SÄ­KER. Skydds­rum­met vid Brom­ma­plan har plats för 180 per­so­ner, vil­ket ger 0,75 kvadrat­me­ter yta per per­son.

BE­SÖK.

UT­RUST­NING. I skydds­rum­met finns sjuk­vårds­ut­rus­ning, yx­or och tun­nor som ska fun­ge­ra som to­a­let­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.