Nu är mo­dul­hu­sen på gång i Bec­kom­ber­ga

Tu­rer­na har va­rit många ef­ter att be­slu­tet om mo­dul­hus i Bec­kom­ber­ga klub­ba­des 2016. Nu har Stock­holms­hem bör­jat ut­re­da plat­sen för byg­get – som kan star­ta näs­ta år.

BrommaDirekt - - SIDAN 1 - Stel­la Papapanagi­otou stel­la.papapanagi­[email protected]­rekt­press.se

Stock­holms stad har fort­fa­ran­de be­hov av fler ge­nom­gångs­bo­stä­der för ny­an­län­da. Nu har tu­ren kom­mit till Bec­kom­ber­ga, där bygg­lo­vet fick grönt ljus 2017.

Tu­rer­na kring de till­fäl­li­ga ge­nom­gångs­bo­stä­der­na vid Spånga­vä­gen/Kopp­ar­bac­ken i Bec­kom­ber­ga har va­rit många.

Re­dan 2016 klub­ba­des be­slu­tet i stads­bygg­nads­nämn­den, men bygg­lo­vet vann in­te la­ga kraft för­rän i slu­tet av 2017, ef­ter att när­bo­en­de över­kla­gat än­da upp i högs­ta in­stans – mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len.

I år är pro­gno­sen att runt 1 200 per­so­ner an­vi­sas till Stock­holm och pro­gno­sen är det sam­ma de två närms­ta åren.

Snart bygg­start

Se­dan dess har det dock in­te hänt nå­got på plat­sen. Men nu är det snart dags.

– Vi har färdigstäl­lt and­ra pro­jekt med till­fäl­li­ga mo­dul­hus först, i Tan­to, Ör­by, Grims­ta, Sät­ra och Slakt­hus­om­rå­det, sä­ger Åsa Sten­mark, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Stock­holms­hem, som har sta­dens upp­drag att byg­ga mo­dul­hu­sen.

Mål­grup­pen är ny­an­län­da fa­mil­jer med up­pe­hålls­till­stånd, som an­vi­sats till Stock­holm av Mi­gra­tions­ver­ket.

1 200 ny­an­län­da i år

Även om an­ta­let ny­an­län­da har mins­kat se­dan 20152016 då många kom till Sve­ri­ge sam­ti­digt, så finns fort­fa­ran­de be­ho­vet av ge­nom­gångs­bo­stä­der, en­ligt An­na Möl­gård, sam­ord­na­re för bo­stä­der för ny­an­län­da i Stock­holms stad.

– I år är pro­gno­sen att runt 1 200 per­so­ner an­vi­sas till Stock­holm och pro­gno­sen är det sam­ma de två närms­ta åren. Över 80 pro­cent av dem som kom­mer är barn­fa­mil­jer, runt hälf­ten är kvot­flyk­ting­ar som kom­mer via FN:s flyk­ting­or­gan, UNHCR, sä­ger An­na Möl­gård.

”Ut­re­der plat­sen”

Från bör­jan var pla­nen att byg­ga et­tor i Bec­kom­ber­ga men ef­tersom mål­grup­pen nu är fa­mil­jer så kom­mer nya skis­ser att tas fram. Ex­akt hur många lä­gen­he­ter det blir är in­te klart, en­ligt Åsa Sten­mark på Stock­holms­hem.

– Nu ut­re­der vi plat­sen in­för bygg­start, pla­nen är att star­ta mark­ar­be­ten till hös­ten. Mo­du­ler­na pla­ne­ras se­dan sät­tas upp un­der förs­ta kvar­ta­let 2020. Vi har ing­et ex­akt slut­da­tum men det går ju gans­ka fort att sät­ta upp dem, sä­ger Åsa Sten­mark.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MO­DUL­HUS. I Ör­by i Älv­sjö blev de här till­fäl­li­ga bo­stä­der­na fär­di­ga i fjol. Nå­got lik­nan­de kan bli ak­tu­ellt i Bec­kom­ber­ga, en­ligt An­na Möl­gård, sam­ord­na­re för bo­stä­der för ny­an­län­da i Stock­holms stad, men skis­ser­na är in­te fär­di­ga än.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.