Fär­re Stock­holms­hus än pla­ne­rat

BrommaDirekt - - NYHETER · BROMMA -

2017 skrev vi om de 100 Stock­holms­hus som pla­ne­ras att byg­gas mel­lan Spånga­vä­gen, Se­dum­bac­ken och ko­lo­ni­om­rå­det Kor­tenslund. Hu­sen är ett sam­ar­be­te mel­lan Stock­holms all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­lag för att byg­ga hy­res­rät­ter i hög takt. När vi skrev om det för två år se­dan var pla­nen att bygg­start skul­le va­ra un­der 2019, nå­got som nu har bli­vit fram­skju­tet.

En­ligt Os­kar Bjel­ke, pro­jekt­le­da­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, rör det sig nu om fär­re lä­gen­he­ter, ca 70-80 styc­ken.

– Jag kan in­te sva­ra på rak arm när de kom­mer bör­ja byg­gas, men vi hop­pas att de­talj­pla­nen kan an­tas un­der 2020, sä­ger Os­kar Bjel­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.