Bo­en­de vill se fart­hin­der i Brom­ma kyr­ka

BrommaDirekt - - NYHETER · BROMMA - El­la Sö­der­berg

En­ligt en oro­lig bo­en­de i Brom­ma kyr­ka kör bi­lis­ter all­de­les för fort på ga­tor­na i om­rå­det. Han får med­håll av gran­nar, men tra­fik­kon­to­ret me­nar att bi­lis­ter­na hål­ler has­tig­he­ten.

Mar­kus Traut­mann som bor i Brom­ma kyr­ka me­nar att många bi­lis­ter kör all­de­les för fort där, trots att has­tig­hets­be­gräns­ning­en är satt till 30 kilo­me­ter i tim­men.

Han me­nar att fle­ra gran­nar på­pe­kat det­ta för sta­den, och han har själv skic­kat in kla­go­mål men in­te fått nå­got svar.

– Många kör ge­nom om­rå­det för att ta en gen­väg mel­lan Bäll­sta­vä­gen och Spånga­vä­gen. Det jag vill se är fart­hin­der men även fler skyl­tar. Man mås­te ta det här på all­var, det är väl­digt många barn­fa­mil­jer som bor i om­rå­det, sä­ger han.

Kol­lar kon­ti­nu­er­ligt

En­ligt sta­den går det väl­digt säl­lan att an­läg­ga fartgupp på ga­tor som re­dan har en has­tig­hets­be­gräns­ning på 30 kilo­me­ter.

– Det finns fle­ra sätt att be­grän­sa has­tig­he­ten, ex­em­pel­vis av­smal­ning­ar. Vi gör även många kon­ti­nu­er­li­ga kol­lar i om­rå­de­na, sä­ger Malin­da Flod­man, press­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret.

Lå­ga tra­fik­flö­den

En­ligt hen­ne gjor­des en has­tig­hets­mät­ning i om­rå­det runt Brom­ma kyr­ka 2013. – Den vi­sa­de att 85 pro­cent av bi­lis­ter­na kör i 35 kilo­me­ter per tim­me el­ler lägre. Den vi­sa­de även att det är re­la­tivt lå­ga tra­fik­flö­den i om­rå­det, det är mest de bo­en­de själ­va som kör där, sä­ger Malin­da Flod­man och fort­sät­ter: – Man får gär­na hö­ra av sig till oss, men upp­le­ver man att has­tig­he­ten är för hög, är det po­li­sens an­svar att ha till­syn över den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.