Så fun­kar det

BrommaDirekt - - NYHETER · BROMMA -

● Mo­dul­hu­sen byggs med till­fäl­ligt bygg­lov och ska fun­ge­ra som ge­nom­gångs­bo­stä­der för ny­an­län­da fa­mil­jer som har fått up­pe­hålls­till­stånd.

● Tan­ken är att man bor i en ge­nom­gångs­bo­stad un­der eta­ble­rings­ti­den och se­dan flyt­tar till egen bo­stad, men sta­den tving­ar in­te ut barn­fa­mil­jer på ga­tan. Kon­trak­tet för­ny­as en må­nad i ta­get och hy­res­gäs­ter­na får in­te be­sitt­nings­rätt.

● SHIS, sta­dens bo­stads­so­ci­a­la re­surs som har hand om ut­hyr­ning­en, och stads­de­lar­na, hjäl­per de bo­en­de med hur man sö­ker sig vi­da­re på bo­stads­mark­na­den.

● Av de ny­an­län­da som flyt­tat in i en ge­nom­gångs­bo­stad de se­nas­te åren har runt 23 pro­cent flyt­tat vi­da­re.

Käl­la: An­na Möl­gård, SHIS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.