Stans katt­kafé in­för ål­ders­gräns

BrommaDirekt - - NYHETER · VÄSTERORT - Mi­chael Toll

Det om­ta­la­de katt­kafét Ja­va whis­kers i Va­sas­tan tillå­ter in­te läng­re små barn i lo­ka­ler­na. En be­sö­ka­re vitt­nar om hur kat­ter­na var helt slut­kör­da.

Ja­va whis­kers, Sve­ri­ges förs­ta katt­kafé, öpp­na­de i Va­sas­tan i feb­ru­a­ri. Många har sökt sig till fi­ket, där man för 150 kro­nor får chans att um­gås, ke­la och le­ka med kat­ter. Men al­la har in­te va­rit nöj­da.

– Jag tänk­te att det var för bra för att va­ra sant. Jag äls­kar kat­ter, men som min livs­si­tu­a­tion ser ut idag kan jag in­te ha egen katt, sä­ger be­sö­ka­ren Ame­lie.

För­vän­tans­full och sugen på att klap­pa päls gick hon till Ja­va Whis­kers. Men nå­got katt­mys blev det in­te tal om.

– Först såg jag inga kat­ter alls. Till slut kom det fram två styc­ken, men de vil­le ab­so­lut in­te bli klap­pa­de. De kän­des so­ci­alt slut­kör­da, helt in­tro­ver­ta, sä­ger Ame­lie.

Jon Bäcklund, en av ägar­na till kafé­et, de­lar in­te åsik­ten att kat­ter­na är so­ci­alt tröt­ta. En­ligt ho­nom kan det dock fin­nas en för­kla­ring till Ame­li­es miss­lyc­ka­de be­sök. Hon skul­le kun­na ha haft otur att kom­mit ef­ter en stor barn­grupp.

– Ef­ter att barn va­rit på kafé­et kun­de det hän­da att kat­ter­na var tröt­ta. Bar­nen följ­de in­te reg­ler­na vi ha­de, så där­för är barn un­der 10 år in­te tillåt­na läng­re. Det fun­ge­ran­de helt en­kelt in­te.

”Vi lo­var in­te kurr i knät”

Sam­ti­digt är Jon Bäcklund nog­grann med att på­pe­ka att de in­te styr över kat­ter­na.

– Vi lo­var in­te kurr i knät. Det finns inga ga­ran­ti­er. Men i sto­ra drag har kat­ter­na ett enormt ut­byte av be­sö­kar­na.

Så ge­ne­rellt är kat­ter­na so­ci­a­la?

– Kat­ter­na som vi tar hit har re­dan fått myc­ket kär­lek och är so­ci­a­la. Vi har kon­trol­le­rat de­ras histo­ria och det är in­te någ­ra skyg­ga vild­kat­ter. Grun­den för he­la verk­sam­he­ten är att kat­ter­na mår bra.

BARNFÖRBJU­DET. Barn un­der tio år kör­de slut på kat­ter­na på Ja­va Whis­kers och är nu­me­ra por­ta­de från katt­kafé­et. På bild syns Jon Bäcklund, en av ägar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.