Skyd­da dig mot här­li­ga so­len

Änt­li­gen är som­ma­ren här och vi får nju­ta av so­lens strå­lar. Men vad många in­te tän­ker på är att hu­den in­te är van vid så myc­ket sol­ljus och då är det lätt hänt att man brän­ner sig, vil­ket ökar ris­ken att drab­bas av hudcan­cer.

BrommaDirekt - - TEMA · SKÖNHET & HÄLSA - Cla­ra Eishow cla­[email protected]­rekt­press.se

Med rätt sol­skydd och smart so­lan­de hål­ler du in­te ba­ra sjuk­do­mar­na bor­ta, du be­va­rar även hu­den ung och fräsch.

Ma­rie Ståhl­berg, som är en av Apo­tek­tes bu­tiks­che­fer, skic­kar ut en upp­ma­ning in­för som­ma­rens star­kas­te strå­lar.

– Ett van­ligt miss­tag är att man tar all­de­les för li­te solkräm, sä­ger hon.

Här kom­mer någ­ra tips som är bra att kom­ma ihåg!

Sök dig till skug­ga

För­sök att und­vi­ka di­rek­ta sol­strå­lar mel­lan kloc­kan 11 och 15 på da­gen, då de är som star­kast.

Smörj in he­la krop­pen

An­vänd or­dent­ligt med solkräm. Glöm in­te bort att smör­ja in öro­nen, hän­der­na, föt­ter­na, hår­bot­ten, läp­par­na, knä­vec­ken, un­der klä­der­na och runt ögo­nen. Tänk på att även om du är in­smord är en keps el­ler hatt det bäs­ta skyd­det.

Al­la ska skyd­da sig

Oav­sett hur tå­lig din hud är bör du smör­ja in krop­pen om du ska vis­tas i so­len.

Fyll på of­ta

Glöm in­te att smör­ja på mer sol­skydd minst varannan tim­me. Sol­skyd­det för­svin­ner när vi svet­tas, ef­ter ett dopp el­ler när vi tor­kar oss med en hand­duk, där­för ska man smör­ja in sig fle­ra gång­er.

– Man ska ta mer solkräm än vad man tror, en hand­fla­ta full till en hel kropp. Är det till ett barn då är det bar­nets hand­fla­ta full som gäl­ler, sä­ger Ma­rie Ståhl­berg.

In­te ba­ra när du ba­dar

Tänk på att smör­ja in dig när du ska ex­em­pel­vis sit­ta ute och äta. All ex­po­ne­ring för sol­ljus kan le­da till all­var­li­ga hud­sjuk­do­mar.

Där­för är det ex­tra vik­tigt att skyd­da din hud när du ska ut i det här­li­ga väd­ret – för det är ju än­då ut­om­hus som vi vill va­ra när det är som­mar.

FO­TO: MOSTPHOTOS OCH CLA­RA EISHOW

SOLA SAK­TA. Und­vik strå­lar­nas star­ka tim­mar och smörj på sol­skydd of­ta, är någ­ra av tip­sen in­för en som­mar ut­om­hus.

Ma­rie Ståhl­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.