Tysk ytt­re air­bag däm­par kroc­ken

BrommaDirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

Tys­ka fö­re­ta­get ZF Fri­edrichs­ha­fen AG till­ver­kar bil­kom­po­nen­ter som väx­ellå­dor och stöt­däm­pa­re. Nu vi­sar de sin se­nas­te in­no­va­tion. En krock­kud­de som sit­ter på ut­si­dan, vid bi­lens dör­rar.

Där fun­ge­rar den som en ex­tra de­for­ma­tions­zon som kan hjäl­pa till att däm­pa smäl­len om ett an­nat for­don kör in i si­dan av bi­len. ZF häv­dar att per­sonska­dor­na kan mins­ka med så myc­ket som 40 pro­cent på det­ta sätt.

På någ­ra mil­li­se­kun­der kan bi­len räk­na ut att en kol­li­sion är nä­ra fö­re­stå­en­de och blå­ser då upp krock­kud­den.

ZF job­bar ock­så på att ta fram en in­re krock­kud­de pla­ce­rad i cent­rum av bi­len, som tar hän­syn till de för­änd­ra­de sitt­po­si­tio­ner som au­to­no­ma bi­lar in­ne­bär.

I själv­kö­ran­de bi­lar kan det bli möj­ligt att fäl­la sto­len till lig­gan­de lä­ge, el­ler ro­te­ra den åt oli­ka håll.

FO­TO: ZF

YTT­RE SKYDD. Den ex­ter­na air­ba­gen från ZF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.