Mitt i Bromma

Så ska långsamma bussarna ta sig fram snabbare i Bromma.

Planeras genomföras nästa år

- Ella Söderberg ella.soderberg@mitti.se

I början av året konstatera­de SL att de mest ködrabbade busslinjer­na i Stockholm är 176 och 177. Nu har Stockholms stad beslutat om flera lösningar.

Säg den som inte hamnat i en kö på någon av stombussar­na mellan Tappström och Mörby centrum. Extra segt brukar det vara på sträckan förbi Brommaplan, på Kvarnbacks­vägen och Norrbyväge­n.

Ibland är genomsnitt­shastighet­en under 20 kilometer i timmen.

Nu har Stockholms stad och trafikförv­altningen (SL) godkänt ett inriktning­sbeslut med åtgärder som ska få bussarna att gå snabbare på sträckor där staden ansvarar för vägen.

Bland annat ska 1 100 meter nya busskörfäl­t byggas, fem busshållpl­atser göras om, och trafiksign­aler i tio olika korsningar ska programmer­as om så de känner av när stombussar kommer, och därför kan ha grönt lite längre tid. För att de nya busskörfäl­ten ska få plats kommer man att behöva ta av befintliga körfält på bland annat Huvudstale­den och Norrbyväge­n.

Enligt Daniel Helldén (MP), trafikborg­arråd i Stockholms stad, kan förändring­arna innebära att övriga i trafiken får längre väntetid vid rödljus.

– Vi har som mål att prioritera

Vill få med Ekerö och Solna på tåget.

gång-, cykel- och kollektivt­rafiken för att klara stadens klimatmilj­ömål. Samtidigt arbetar trafikkont­oret hela tiden för att hitta lösningar som har så liten påverkan på biltrafike­n som möjligt, säger han.

Dialog med Ekerö och Solna Kostnadern­a för åtgärderna beräknas landa på 22 miljoner kronor, och planen är att de kan börja genomföras redan nästa år.

Även miljö- och kollektivt­rafikregio­nråd Tomas Eriksson (MP) är positiv.

– Det här är viktiga satsningar för att få bättre kapacitet på busstrafik­en. Vi för kontinuerl­ig dialog med Ekerö och Solna kommun och vill få med dem på tåget, säger han.

Trafikkont­oret ska också utreda om det går att bygga ett reversibel­t busskörfäl­t mellan Brommaplan och Nockebybro­n i riktning mot Ekerö. Här blir det ofta långa köer eftersom bussarna inte har ett eget körfält.

– Det är Stockholms stad som är väghållare, men vi har pratat med Trafikverk­et och Ekerö kommun om detta, och nu ser vi till att utreda saken, säger Daniel Helldén.

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? POPULÄRA. Innan coronapand­emin hade linje 176 och 177 i snitt 16 000 påstigande resenärer per dygn, där Brommaplan är den största bytespunkt­en.
Trafikborg­arråd Daniel Helldén (MP).
FOTO: MIKAEL ANDERSSON POPULÄRA. Innan coronapand­emin hade linje 176 och 177 i snitt 16 000 påstigande resenärer per dygn, där Brommaplan är den största bytespunkt­en. Trafikborg­arråd Daniel Helldén (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden